İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Organik Ve Organik Olmayan Besinler Konusuna Yönelik Kavramsal Gelişimlerinin İncelenmesi: Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Örneği


Investigating Fourth Grade Students’ Conceptual Growth of the ‘Nutrients’ Subject: A case of Common Knowledge Construction Model


Ergün YURTBAKAN, Muammer ÇALIK & Tekin GÜLER


ÖZET
Bu çalışma; organik ve organik olmayan besinler konusuna yönelik hazırlanan ortak bilgi yapılandırma modeli (OBYM) ders planının, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kavramsal gelişimlerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Basit deneysel yöntemin (tek gruplu ön test-son test) kullanıldığı çalışmaya, uygun durum örneklemesi yolu ile seçilen 20 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin Tahmin-Gözlem-Açıklama çalışma yapraklarına verdikleri cevaplar ve kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak son test puanları lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, organik ve organik olmayan besinler konusuna yönelik hazırlanan OBYM ders planının, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarının ve şemalarının gelişimlerine yardımcı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonucunda, özellikle ilkokul düzeyinde sosyo-bilimsel konulara yönelik OBYM ders planlarının hazırlanarak, öğrencilerin kavram gelişimlerinin desteklenmesi önerilmektedir.


ABSTRACT
This study aimed to examine the impact of the CKCM-oriented instructional plan on the fourth grade students’ conceptual growth of organic and non-organic foods. Through a pre-experimental research design (a single group pre-test and post-test design), a total of 20 fourth grade students at a primary school was selected via convenient sampling method. To collect data, the students’ answers to the prediction-observation-explanation (POE) embedded worksheets and a word correlation test (WAT) were used. This study determined a significant difference between the pre- and post-test mean scores of the WAT in favor of the post- test scores. This means that the CKCM-oriented instructional plan has facilitated their conceptual growth of organic and non-organic foods. In light of the results, the current study recommends to support students’ concept growth by preparing the enriched instructional activities through the CKCM and socioscientific issues


ANAHTAR KELİMELER: Besinler, Fen Eğitimi, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencileri, Kavramsal Gelişim, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli


KEYWORDS: Nutrients, Science Education, Primary School Fourth Grade Students, Conceptual Growth, Common Knowledge Construction Model


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education