BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNDEKİ TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ


THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNİNG APPROACH TO ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDE AND ACHIEVEMENT IN GEOGRAPHY LESSON


Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU & Arş. Gör. Seher YARAR KAPTAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının coğrafya dersindeki tutum ve başarılarına etkisini belirlemektir. Çalışma 2008-2009 yılı bahar döneminde Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programına devam eden 131 birinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak tutum ölçeği ve öz değerlendirme formu kullanılmıştır. Ayrıca açık uçlu sorulardan da faydalanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve içerik analizi kullanılmıştır. Tutum ölçeğinin ön test-son test tutum ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).Coğrafya öğretiminde beyin temelli öğrenme yaklaşımı kullanılmasının öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu belirlenmiştir. Nitel analizler neticesinde ise öğrencilerin beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan ders içeriklerine ilişkin en önemli olumlu görüş, akıcı ve eğlenceli olmasıdır. Bunun yanı sıra zahmetli olduğu görüşü de öğrencilerin bu ders içeriklerine ait sahip oldukları olumsuz görüşlerden en önemlisidir. Öğretmen adaylarının benimsedikleri öğretmenlik rollerinin beyin temelli öğrenme yaklaşımından etkilendiği de elde edilen bulgular arasındadır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of brain-based learning approach on attitudes and achievements of teacher candidates in geography courses.The study was conducted with the participation of 131 freshmen studying at the Department of Primary School Teaching of Education Faculty at Rize University in 2008-2009 spring term. An attitude scale and self-evaluation were used as a means of data collection.In addition, open-ended questions were asked. T test and content analysis were employed in analyizing data. When the pre and post- test averages of attitude scale were compared, it was found that there was a significant difference statistically in favour of post- test (p>0.05). It was also found that using brain based learning approach in geography teaching had a positive effect on the students’ attitudes toward the course. In consequence of qualitative analysis, it was found that the most positive view of the students on the syllabus built in accordance with brain-based learning approach was that it was very entertaining. However, the most important of negative views was that it was very tiring. It was also among the findings that teacher candidates were affected by brain based learning approach.


ANAHTAR KELİMELER: Coğrafya eğitimi, beyin temelli öğrenme, öğretmen adayı


KEYWORDS: Geography education, brain based learning, teacher candidate

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education