KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİ İLE DESTEKLENEN İKİLİ YERLEŞİK ÖĞRENME MODELİNİN BAŞARIYA ETKİSİ


EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ASSISTED DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT


Arş. Gör. Şenol ŞEN & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmada erime ve çözünme konusunda kavramsal değişim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan kavramsal değişim metinleri ile desteklenen ikili yerleşik öğrenme modelinin kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenci başarısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin öğrenci başarısına olan etkisi de araştırılmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan ve Temel Kimya dersini alan toplam 64 1. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Erime ve Çözünme Kavram Testi (EÇKT) ve Bilimsel Düşünme Yetenekleri Testi (BDYT) kullanılmıştır. Çalışma sonunda kavramsal değişim metinleri ile desteklenen ikili yerleşik öğrenme modelinin öğrenci başarısını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bilimsel düşünme yeteneklerinin erime ve çözünme konusundaki öğrenci başarısına anlamlı bir katkı sağladığı saptanmıştır.


ABSTRACT
This study aims to determine the effects of Conceptual Change Texts assisted Dual Situated Learning Model on students’ achievement for the elimination of misconceptions related to the subject of melting and dissolving. Moreover, the present study also analyzes the effects of student scientific reasoning skills on their achievement. The population of this study was comprised of sixty four freshmen attending the Faculty of Education at Hacettepe University and taking the Basic Chemistry course. The Melting and Dissolving Concept Test (MDCT) and the Classroom Test of Scientific Reasoning (SRT) were used as data collection tool within the scope of the study. At the end of the study, Conceptual Change Texts-Supported Dual Situated Learning Model were found to positively affect student achievement. In addition, scientific reasoning skills were recorded to have positive effects on student achievement in melting and dissolving subjects.


ANAHTAR KELİMELER: kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri, ikili yerleşik öğrenme modeli, bilimsel düşünme


KEYWORDS: conceptual change, conceptual change texts, dual situated learning model, scientific reasoning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education