Çocukluk Çağı Travmaları İle İyileşme Arasındaki İlişkide Kolektivist Başa Çıkma Stillerinin Aracı Rolü


A Mediating Role of Collectivist Coping Styles in the Relationship between Childhooh Trauma and Healing


Sinem KOCADAYI & Eyüp Sabır ERBİÇER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çocukluk çağı travmaları ile iyileşme arasındaki ilişkide kolektivist başa çıkma stillerinin aracı rolünü incelemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışma, 2019 yılında basit rastgele örnekleme yoluyla seçilen 18-45 yaş aralığındaki 348 birey ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği” ve “Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizi Bootstrap yöntemi (Multiple Mediation Model) ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, çocukluk çağı travmaları ile iyileşme arasındaki ilişkide kolektivist başa çıkma stillerinin alt boyutlarından olan din ve maneviyat, aile desteği ve özel duygusal paylaşımların kısmi aracı rolü olduğu saptanmıştır. Ancak, çocukluk çağı travmaları ile iyileşme arasındaki ilişkide kolektivist başa çıkma stillerinin alt boyutlarından olan kaçınma-ayrışma ve kabul ve yeniden yapılandırmanın aracı rolü olmadığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, bilimsel literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the mediating role of collectivist coping styles in the relationship between childhood trauma and healing. This research is a descriptive study. The participants of the study were 348 individuals aged from 18 to 45 years selected by simple random sampling. “Demographic Information Form”, “Childhood Trauma Scale” and “Collectivist Coping Styles” were employed to obtain study data. Data were analyzed with Bootstrap method (Multiple Mediation Model). According to the results of the study, in the relationship between childhood trauma and healing, religion and spirituality, family support and private emotional outlets which are sub-dimensions of collectivist coping styles were found to have a partial mediator role. However, avoidance/detachment and acceptance, reframing and striving which are sub-dimensions of collectivist coping styles were not found to mediate the relationship between childhood trauma and healing. The findings of the research have been discussed according to literature and various suggestions have been made.


ANAHTAR KELİMELER: çocukluk çağı travması, kolektivist başa çıkma stilleri, travma, başa çıkma


KEYWORDS: childhood trauma, collectivist coping styles, trauma, coping


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education