İlkokul Öğrencileri, Öğretmenleri ve Velilerinin Değer Algıları


Value Perceptions of Primary School Students, Teachers and Parents


Erol DURAN & Tufan BİTİR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğretmeni, öğrencisi ve velilerinin değer algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Öğrenci, öğretmen ve velilerin kök değerleri tanımlama biçimleri farklılaşmakta mıdır?” ve “Öğrenci, öğretmen ve velilerin kök değerleri önemseme durumları nasıldır?” Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 100’er ilkokul öğretmeni, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ve ilkokul velisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem seçme tekniği ile belirlenmiştir. Veri toplamak için üç farklı form geliştirilmiştir: “Öğrenci Değer Algısı Formu”, “Öğretmen Değer Algısı Formu” ve “Veli Değer Algısı Formu”. Araştırmanın birinci alt probleminden elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi ile; ikinci alt problemin için elde edilen veriler, öğrenci, öğretmen ve velilerin önemsedikleri değer sırası ve frekans sayıları doğrultusunda tablolaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenci, öğretmen ve veliler, değerleri genel olarak farklı ifadeler ile tanımlamışlar ve değerlere farklı bakış açıları ile yaklaşmışlardır. Ayrıca, öğretmenlerin en çok “Adalet” değerini; öğrencilerin “Sevgi” değerini, velilerin ise “Saygı” değerini önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to define the primary school teachers, students and their parents' perception of value. For this purpose, the following questions were sought: “Are students, teachers and parents different ways of defining root values?” and “How do students, teachers and parents care about the root values?” This is a qualitative research. It is designed case study. The study group of the research consists of 100 primary school teachers, 100 fourth grade primary school students and 100 primary school parents. The study group was determined by purposeful sampling selection technique. Three different forms have been developed to collect data: “Student Value Perception Form”, “Teacher Value Perception Form” and “Parent Value Perception Form”. The data obtained from the first sub-problem of the research were analyzed with descriptive and content analysis; the second sub-problem’s data were tabulated in accordance with the order of value and frequency number of students, teachers and parents. According to the results of the research; students, teachers and parents defined values different expressions. And moreover, They have different perspectives. Also, teachers give the most importance to the value is “Justice”; students’ is“Love”, and the parents’ is “Respect”


ANAHTAR KELİMELER: İlkokul, değer, kök değerler


KEYWORDS: Primary school, value, root values


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education