4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Duygusal İstismar Potansiyellerinin Yordayıcısı Olarak Ebeveyn Tutumları


Parental Attitudes as Predictors of Emotional Abuse Potential of Mothers with 4-6-Year-Old Children


Özlem GÖZÜN KAHRAMAN & Serpil PEKDOĞAN


ÖZET
Duygusal istismar çocuğun olumsuz psikolojik büyüme ve gelişmesiyle sonuçlanan kötü muamele olarak ifade edilebilir. Günümüzde çocuklar bir çok açıdan duygusal istismara maruz kalmakta ve bu durum anneler tarafından fark edilmemektedir. Bu doğrultuda çalışmada, 4-6 yaş çocuğa sahip annelerin duygusal istismar potansiyellerinin yordayıcısı olarak ebeveyn tutumları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 4-6 yaş aralığında çocuğu olan 219 anne oluşturmaktadır. Veriler “3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yönelik Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeği (DİPÖ)” ve “Ebeveyn Tutumları Ölçeği (ETÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Ölçme araçları araştırmacılar tarafından, annelere uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına Pearson Korelasyon katsayısı, duygusal istismar potansiyellerinin yordayıcılarını belirlemek için ise "çoklu regresyon” analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda annelerin duygusal istismara neden olan davranışları ile demokratik ebeveyn tutumları arasında negatif yönlü zayıf düzeyde, otoriter tutumları arasında ise pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Annelerin duygusal istismarı önleyici davranışları ile demokratik ve otoriter ebeveyn tutumları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülürken aşırı koruyucu tutumları arasında negatif yönlü zayıf, izin verici tutumları arasında pozitif yönlü zayıf ilişki olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
Emotional abuse can be expressed as maltreatment resulting in negative psychological growth and development of the child. Although children are exposed to emotional abuse in many ways today, this situation is not noticed by mothers. In this context, this study examines parental attitudes as a predictor of emotional abuse potential of mothers with 4-6-year-old children. The study group consists of 219 mothers with with 4-6- year-old children. Data were collected through the "Emotional Abuse Potential Scale for Parents with 3-6-Year-Old Children"(EAS). The measurement tools were applied to the mothers by the authors. For data analysis, Pearson Correlation coefficient was analyzed to determine whether there is a significant relationship between the variables, and "multiple regression" analysis was used to determine the predictors of emotional abuse potential. It was found that there is a negative and weak relationship between mothers' behaviors that lead to emotional abuse and their democratic parental attitudes, and a positive and moderate relationship between the same dependent variable and their authoritarian attitudes. Also, mothers' behaviors that prevent emotional abuse has a moderate and positive association with democratic and authoritarian parental attitudes, a weak and negative association with excessive protective attitudes and a weak and positive association with permissive attitudes.


ANAHTAR KELİMELER: Duygusal istismar, Ebeveyn tutumları, Okul öncesi dönem.


KEYWORDS: Emotional abuse, Parental attitudes, Preschool period.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education