OKUL YAŞAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OKUL YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ


ASSESMENT OF SCHOOL LİFE: RELIABILITY AND VALIDITY OF QUALITY OF SCHOOL LIFE SCALE


Dr. Mediha SARI


ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, Sarı (2007) tarafından geliştirilen Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (OYKÖ) güvenirlik ve geçerliğini yeniden sınamaktır. Adana ili merkez ilçelerindeki (Seyhan ve Yüreğir) ilköğretim okulları arasından belirlenen altı ilköğretim okulunda, 4. – 7. sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen çalışmaya, toplam 578 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise maddelerin iç tutarlık (Cronbach Alpha) katsayıları incelenmiştir. Faktör analizleri sonucunda “Öğretmenler”, “Öğrenciler”, “Okula yönelik duygular”, “Okul yönetimi” ve “Statü” alt boyutlarından oluşan toplam 35 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Daha önceki yapıda yer alan “Sosyal etkinlikler” boyutu bu yapıda yer almamıştır. Toplam varyansın %46.92’sini açıklayan bu beş boyuta ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla . 83, .80, .82, .77 ve .69’dur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda incelenen uyum belirteçleri de modelin verilere iyi uyum göstermesi bakımından tatminkar sonuçlar vermiştir [χ2=2003.03 (sd=547, p<.001), (χ2/sd=3.66, RMSEA=0.068, NNFI = 0.94, CFI = 0.95 ve GFI=0.83]


ABSTRACT
The main purpose of this study is to re-examine the reliability and the validity of the Quality of School Life Scale (QSLS) which was developed by Sari (2007). Totally 578 students from 4th - 7th grades in six elementary schools which are located in Adana central province participated to the study. Construct validity of the scale was studied by exploratory and confirmatory factor analysis. Cronbach Alpha internal consistency coefficients were examined in reliability studies. As the results of these analyses, it has been found that the scale consists of five factors (Teachers, Students, Affects toward school, Administrator and Status) and 35 items with 46.92% of the total variance. Cronbach Alpha coefficients were calculated as 83, .80, .82, .77 and .69. Also results of confirmatory factor analysis show that the model fitness indicator indexes meet the statistical standards [χ2=2003.03 (sd=547, p<.001), (χ2/sd=3.66, RMSEA=0.068, NNFI = 0.94, CFI = 0.95 ve GFI=0.83].


ANAHTAR KELİMELER: okul yaşam kalitesi, okul yaşam kalitesi ölçeği, güvenirlik, geçerlik


KEYWORDS: quality of school life, quality of school life scale, reliability, validity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education