Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Katılık Arasındaki İlişkide Değerlerin Aracı Rolünün İncelenmesi


Mindfulness and Psychological Inflexibility: The Mediating Role of Values


Yasin AYDIN & Gökçen AYDIN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı bilinçli farkındalık ve psikolojik esneklik/katılık arasındaki ilişkide, değerlerin aracı rolünün incelenmesidir. Bu bağlamda çalışmaya 432 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, Kabul ve Eylem Formu- II, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Değer Verme Ölçekleri ile birlikte demografik bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma için önerilen model Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Bulgular, değerlerin bilinçli farkındalık ile psikolojik katılık/esneklik arasında aracı rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın bulguları ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of the current study was to investigate the mediating role of values between the relationship of mindfulness and psychological inflexibility. A total of 432 undergraduate students participated in the study. As data collection instruments, Acceptance and Action Questionnaire – II, Mindful Attention Awareness Scale, Valuing Questionnaire and demographic information form were used. The hypothesized model was tested by structural equation modeling. The results indicated that values played a mediator role in the relationship between mindfulness and psychological flexibility. The results were discussed in the light of the literature and further suggestions were provided.


ANAHTAR KELİMELER: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilinçli farkındalık, Psikolojik esneklik, Değerler


KEYWORDS: Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness, Psychological inflexibility, Values


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education