AĞIZ FARKINDALIĞI EĞİTİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANADOLU AĞIZLARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ


THE EFFICACY OF DIALECT AWARENESS TRAINING ON THE ATTITUDES OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS TOWARDS THE ANATOLIAN DIALECTS


Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ağız farkındalığı eğitiminin Türkçe öğretmen adaylarının “Anadolu ağızlarına yönelik tutumları”na etkisini ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda çalışmada araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada deney grubuna haftada iki saat olmak üzere 14 hafta boyunca ağız farkındalığı eğitimi uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Deney (N= 21) ve kontrol (N= 19) gruplarındaki öğrencilere ağızların eğitimdeki yeri ve işlevi”, “ağız kullanıcılarına yönelik tutum” “ağız kullanımına yönelik duygusal değer”, “ağızların statüsüne yönelik tutum” alt ölçeklerinden oluşan Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeği (AAYTÖ) öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmada AAYTÖ ve ağızların eğitimdeki yeri ve işlevi”, “ağız kullanıcılarına yönelik tutum” “ağız kullanımına yönelik duygusal değer”, “ağızların statüsüne yönelik tutum” alt ölçeklerinde deney grubu lehine sonuçlar ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The aim of the study is to indicate the effect of the dialect awareness training on the attitudes of the prospective Turkish teachers towards Anatolian dialects. To this end, the pretest - posttest control group design was used in this experimental study. The experimental group received dialect awareness training two hours a week during 14 weeks whereas the control group received no training. The “Anatolian dialects attitude scale (ADAS) with the parts: “the place and function of dialects in education”, “attitude towards dialect users”, “emotional value about dialect use” and “attitudes towards the status of dialects”.” was administered as a pretest and posttest. It was found out that there is a significant difference in favour of experimental group according to the results of the “Anatolian dialects attitude scale consisting of sub scales such as “the place and function of dialects in education”, “attitude towards dialect users”, “emotional value about dialect use” and “attitudes towards the status of dialects”.


ANAHTAR KELİMELER: ağız farkındalığı, dil farkındalığı, öğretmen adayı, dilsel tutum.


KEYWORDS: dialect awareness, language awareness, prospective teacher, language attitudes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education