ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMALARINA ETKİLERİ


THE EFFECTS OF STUDENT TEACHERS’ PERSONALITY TRAITS & EQ LEVELS ONSTRESS COPING


Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Bu araştırma, yaşamdaki değişen değerlere ayak uydurabilme ve temel değerleri koruyabilme çabasına sahip, toplumda baskın bir rol oynayacak öğretmen adaylarının stresle başa çıkabilme tarzları üzerine kimlik özellikleri ve duygusal zeka düzeylerinin etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 300 öğretmen adayına kimlik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla Serafini ve arkadaşları (2006) tarafından hazırlanan ve Türkçe uyarlaması Demir (2011) tarafından yapılan Kimlik İşlevleri Ölçeği; duygusal zeka düzeylerini belirlemek için orijinali Schutte ve arkadaşları (1998) tarafından geliştirilmiş, Austin ve arkadaşları (2004) tarafından modifiye edilmiş versiyonu, Göçet (2006) tarafından Türkçe’ye çevrilen Duygusal Zeka Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan son ölçme aracı, Özbay (1993) tarafından geliştirilen ve Özbay &Şahin (1997) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri’dir. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının kimlik özellikleri ve duygusal zeka düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları tüm boyutları ile incelenmiş ve yorumlanmıştır.


ABSTRACT
This study aims at revealing the effect of candidate teachers’ emotional intelligence levels and personality traits on their way of coping with stress who make efforts to keep pace with the modifying values of life, preserve the basic values and who would play a dominant role in society . In the study, The Functions of Identity Scale is used to reveal 300 candidate teachers’ identity functions which is originally created by Serafini et al (2006) and Turkish version is done by Demir (2011); the modified version of Emotional Intelligence Scale is also used to determine the emotional intelligence levels which is modified by Austin et al (2004) and originally created by Schutte et al (1998) and translated to Turkish by Göçet (2006). The last scale used in this study is Inventory of Coping With Stress Attitudes which is originally created by Özbay (1993) and then adapted to Turkish by Özbay & Şahin (1997). At the end of this study, candidate teachers’ personality traits and emotional intelligence levels and their attitudes of coping with stress are analyzed and commented at all points.


ANAHTAR KELİMELER: kimlik işlevleri, duygusal zeka, stresle başa çıkma stratejileri, öğretmen adayları.


KEYWORDS: identity scale, emotional intelligence, attitudes of coping with stress, candidate teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education