Öğretmenlerin Çatışma Yaşadıkları Durumlar ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stratejileri


Conflict Situations Teachers Experience and Their Use of Conflict Management Strategies


Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin çatışma yaşadığı konuları, çatışma yaşadıkları tarafları, çatışmanın nedenlerini, olası sonuçlarını ve çatışmayı hangi stratejiler kullanarak yönettiklerini tespit etmektir. Araştırma karma yöntem olarak tasarlanmıştır. Karma yöntemlerden yakınsayan paralel desen tercih edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kilis il merkezinde görev yapan ilkokul öğretmenleri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel kısmına 25, nicel kısmına ise 264 ilkokul öğretmeni dâhil edilmiştir. Nitel veriler içerik ve betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde ise aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin en çok okul yöneticileri, veliler ve öğretmenlerle çatışma yaşadıkları, genelde kurumun işleyişi, yönetim, öğrenciler ve kişisel ilişkiler konusunda çatışmalar yaşadıkları belirlenmiştir. Okullarda yaşanan çatışmaların nedenleri adaletsizlik, iletişimsizlik, baskı, fikirlerin önemsenmemesi, kişilik özellikleri, fiziki ihtiyaçların giderilmemesi vb. faktörlere bağlandığı, çatışmanın işten soğuma, motivasyonun azalması, işlerin aksaması, dedikodu, iletişim engelleri, gruplaşma, huzursuzluk, güvensizlik gibi hem öğretmenlere hem de okullara negatif etkilerinin olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejilerinden ise en çok Bütünleştirme, Uzlaşma ve Uyma stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the conflict situations the primary school teachers experience with regard to issues, parties, reasons, their possible results and their use of management strategies to overcome these situations. A mixed methods research was used to conduct this study. A convergent parallel design, which is one of the mixed research designs, was chosen. The study was applied to the primary school teachers, who work in the center of Kilis Province in 2018-2019 academic year. 25 primary school teachers participated in the qualitative research, whereas 264 teachers joined the quantitative research. Content and descriptive analyses were used to analyze the qualitative data. Arithmetic mean was calculated to analyze the quantitative data. As a result of these analyses, it was found that the teachers mostly experience conflicts with school administrators, students’ parents and teachers on the issues including operations of educational institutions, administration, students and personal affairs. It was revealed that the reasons for the conflicts occurring at schools are correlated with the factors such as injustice, lack of communication, pressure, ideas' being ignored, personal characteristics, physical needs’ not being met, which negatively influence teachers and schools with regard to alienation from work, decreasing motivation, work going wrong, gossip, communication obstacles, grouping, uneasiness and distrust. It was identified that the teachers mostly use integrating, compromising and obliging conflict management strategies.


ANAHTAR KELİMELER: Çatışma, Strateji, Bütünleşme, Uyma, Hükmetme, Öğretmen


KEYWORDS: Conflict, Strategies, Integrating, Obliging, Dominating, Teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education