ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN ÖĞRENME BİÇİMİ VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE LEARNERS’ LEARNING STYLES AND LEARNING STRATEGIES


Dr. Mestan KÜÇÜK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme çevrelerindeki öğrencilerin, öğrenme biçimleri ve öğrenme stratejileri arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin öğrenme biçimleri Kolb Öğrenme Biçimleri Envanterinin 3.1. sürümü kullanılarak, öğrenme stratejileri ise araştırmacının geliştirdiği öğrenme stratejileri ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistikler, Bağımsız Örneklem t-Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi, Eta ve Pearson Korelasyon Katsayısı analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrenme stratejilerinin kullanımı ile öğrenme biçimleri arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stratejilerini yeterli düzeyde kullandıkları belirlenmiştir.


ABSTRACT
Aim of this study is to determine the relationship between students’ learning styles and learning strategies in an online learning environment. Data regarding students’ learning styles were collected by using the Kolb Learning Styles Inventory. Data related to students’ learning strategies were gathered by using Learning Strategies Scale, developed by the researcher based on Weinstein and Mayer’s (1986) classification. Analyses of the survey data included both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, Independent sample t-Test, One Way ANOVA, eta correlation coefficient and reliability estimates for the whole sample. Findings of the research show that the use of learning strategies is not related to learning styles. Online learners use learning strategies at sufficient level.


ANAHTAR KELİMELER: Çevrimiçi Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Öğrenme Biçimi, Öğrenme Stratejileri


KEYWORDS: Online Learning, Distance Education, Learning Style, Learning Strategies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education