Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Zamanlarında Sergiledikleri Davranışların Öğretmen Rolleri ve Çocuk Katılım Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye ve Amerika Örneği


Evaluation of the Behaviors Displayed By Preschool Teachers during the Playtimes in the Context of Teacher Roles and Child Participation Model (In the Samples of Turkey and the United States)


Pınar AKSOY


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimde güne başlangıçta yer alan oyun zamanlarında okul öncesi öğretmenlerinin sergiledikleri davranışların öğretmen rolleri ve çocuk katılım modeli bağlamında (Türkiye ve Amerika örneğinde) değerlendirilmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine dayanmaktadır. Çalışma grubunu Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ilde okul öncesi eğitime devam etmekte olan 22 farklı okul öncesi eğitim kurumundan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin orta-güney bölgesinde yer alan bir ilde 18 farklı okul öncesi eğitim kurumundan tesadüfî örnekleme doğrultusunda seçilen birer okul öncesi eğitim ortamı ile buralarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından yapılan yapılandırılmamış gözlemler doğrultusunda elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Oyun zamanları içerisindeki öğretmen rolleri değerlendirildiğinde; Türkiye örneğindeki öğretmenlerin daha çok etkileşimsiz ve müdahaleci rollerini ve Amerika örneğindeki öğretmenlerin rehber ve işbirlikçi rollerini öne çıkaran davranışları sergilediği ortaya konmuştur. Oyun zamanlarının başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması aşamasında öğretmenlerin sergiledikleri davranışların çocuk katılımını sağlama durumlarının Amerika örneğindeki öğretmenlerde daha iyi düzeyde olduğu belirlenirken, oyun zamanlarının sonlandırılmasında her iki gruptaki öğretmenlerin belirgin bir şekilde daha müdahaleci olduğu ve çocuk katılımını daha sınırlı bir şekilde desteklediği de tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, okul öncesi öğretmenlerinin etkili öğretmen rolleri ve çocuk katılımını sağlama yolları üzerine teoriden uygulamaya bilgi sahibi olmaları için desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the behaviors displayed by preschool teachers during the playtimes carried out at the beginning of the day in preschool education in the context of teacher roles and child participation model (in the samples of Turkey and the United States). This study is based on the case study design from qualitative research methods. The study group consists of 22 different preschool education institutions and the one each teacher working at these institutions in the province of a city center, located in the Black Sea Region of Turkey, were chosen with random sampling method and 18 different preschool education institutions and the one each teacher working at these institutions in a city from the mid-south region of the United States, were chosen with random sampling method. Content analysis was used to analyze the data that was collected by means of researcher's unstructured observations. When the roles of teacher in the playtime were evaluated, teachers in the Turkey sample displayed behaviors that highlighted mostly noninteractive and intervening role and teachers in the Amerika sample displayed behaviors that highlighted mostly guide and cooperative role. It was stated that the behavior of teachers during the initiation, maintaining, and ending of playtime was better in the teachers of United States sample, meanwhile it was also revealed that the teachers in both groups were significantly more intrusive in the ending of playtime and supported child participation in a more limited manner. The results obtained from the study reveal that preschool teachers should be supported to have knowledge from theory to practice on effective teacher roles and ways to ensure child participation.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi eğitim, öğrenme süreci, oyun zamanı, karşılaştırmalı eğitim.


KEYWORDS: preschool education, learning process, play time, comparative education.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education