İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DOĞRUYA GÖRE SİMETRİ BİLGİLERİ


PRIMARY SCHOOL STUDENTS' KNOWLEDGE OF LINE SYMMETRY


Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yavuzsoy KÖSE


ÖZET
Simetri kavramı matematik eğitiminin hemen her düzeyinde önemli bir yere sahip, anahtar kavramlardan biridir. Simetri kavramının yanlış gelişmesi ya da gelişememesi öğrencilerin matematiksel kavramları kazanmalarından rutin/rutin olmayan problem çözümlerine kadar pek çok konudaki öğrenme deneyimlerini etkilemektedir. Simetri kavramında ise doğruya göre simetri temeldir. Dolayısıyla öğrencilerin doğruya göre simetri ile ilgili deneyimleri önemlidir. Bu araştırmada ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin doğruya göre simetri alma ile ilgili bilgilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir il merkezindeki dört farklı okuldaki toplam 147 öğrenciye onbir sorudan oluşan açık uçlu bir test uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda ilköğretim öğrencilerinin şeklin simetri doğrusu ile kesişmediği durumlarda verilen şeklin dikey ve yatay doğruya göre simetriğinin belirlenmesinde başarılı oldukları, ancak diğer tüm durumlarda çeşitli kavramsal hatalar yaptıkları görülmüştür.


ABSTRACT
Symmetry as one of the key concepts has a significant place at almost every stage of education. Whether the concept of symmetry is undeveloped or wrongly developed, influences many learning experience such as the students’ acquiring mathematical concepts or solving routine/nonroutine problem. The line symmetry is a base for this issue. Thus, students’ experience about symmetry according to a line is important. In the current study, it is aimed at determining the elementary school 8th grade students’ knowledge about line symmetry. For this purpose, an open ended test with 11 questions was given to 147 students attending to four different schools in Eskisehir. Consequently, it was revealed that the students were successful at determining the vertical and horizontal line symmetry of the given shape in the case that the shape is not intersected with the symmetry line; however, in all other cases they made several conceptual mistakes.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, doğruya göre simetri, ilköğretim.


KEYWORDS: Mathematics education, line symmetry, primary school.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education