KİMYA KONULARININ GÜNLÜK YAŞAM KONSEPTİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


EVALUATION OF CHEMISTRY TOPICS WITHIN THE DAILY LIFE CONCEPT


Dr. Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, Kimyasal Değişimler Ünitesi ile ilgili temel kimya bilgilerinin, günlük yaşam kimyası konulu 5E modeline göre tasarlanmış alternatif etkinliklerle değerlendirilmesi ve bu etkinliklerin, öğrencilerin kimya dersine yönelik motivasyonlarına, günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarına ve kimya başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın uygulama grubunu Anadolu, Genel ve Meslek Lisesinde öğrenim gören toplam 145 öğrenci oluşturmuştur. Sonuç olarak, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Kimyasal Değişimler Ünitesi’nde yer alan konularla ilgili temel kimya bilgilerini kullanma ve günlük yaşamlarıyla ilişkilendirme becerilerine, günlük yaşam kimyası konulu 5E modeline göre tasarlanan alternatif etkinliklerin önemli katkılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Kimya dersi günlük yaşamla bağdaştırıldığında, öğrencilerin günlük yaşam kimyasına yönelik tutumlarında olumlu yönde artış ve beraberinde kimya dersine yönelik motivasyonlarında da gelişmeler gözlenmiştir. Ayrıca Başarı Testi ve Yapılandırılmış Gridlerden elde edilen diğer bulgular, günlük yaşam kimyası konulu etkinliklerin, öğrencilerin Kimyasal Değişimler Ünitesi’ndeki başarılarını da arttırdığını göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effects of activities designed according to 5E model under the name of daily life chemistry on 9th grade students’ attitudes towards daily life chemistry, motivation for chemistry course and skills of relating basic chemistry knowledge regarding Chemical Changes Unit with their daily life. The principal application group of the research have been 145 students at Anatolian High School, High School and Vocational School. In conclusion, it has been found out that the activities designed according to 5E model of which subject is daily life chemistry have important contributions to 9th grade students’ skills of using basic chemistry knowledge regarding the topic in Chemical Changes Unit and relating them with their daily life. When chemistry course is correlated with daily life, it has been observed that there has been an increase in students’ attitude towards daily life chemistry and motivation for chemistry course. Other findings obtained from Achievement Test and Structured Grid has shown that daily life chemistry activities have enhanced the students’ success in Chemical Changes Unit.


ANAHTAR KELİMELER: Günlük yaşam temelli öğrenme, 5E modeli, kimya dersine yönelik motivasyon, günlük yaşam kimyasına yönelik tutum.


KEYWORDS: Daily life based learning, 5E model, motivation for chemistry course, attitude towards daily life chemistry.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education