BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİ


PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ INTENTIONS TO TEACH EVOLUTION


Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ


ÖZET
Biyoloji öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetleri ve niyetlerini etkileyen faktörler, davranışı açıklayan sosyopsikolojik bir kuram olan Planlanmış Davranış Teorisi (Ajzen, 2005) çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma, 19 Türk ve 18 Alman biyoloji öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, sonuçlar nitel içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Türk öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetlerinin tutumlarının ve algılanan davranış kontrollerinin etkisinde olduğu; algılanan davranış kontrollerinin düşük olmasının evrim öğretimlerini zorlaştıracağı, fakat olumlu tutumları nedeniyle bu zorluklara rağmen konuyu işlemeye çalışacakları belirlenmiştir. Alman öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetlerinin ise tutumlarının ve öznel normlarının etkisiyle şekillendiği; olumlu tutum ve öznel norma sahip olmaları nedeniyle de büyük ölçüde evrim konusunu işleme niyetinde oldukları belirlenmiştir.


ABSTRACT
Pre-service biology teachers’ intentions to teach evolution and factors influential in their intentions are analysed in this research in terms of the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005), a socio-psychological theory. The research was conducted with 19 Turkish and 18 German pre-service biology teachers. For our purposes, semi-structured interview forms were used in interviews, and the results were analysed through the method of qualitative content analysis. It was consequently found that Turkish pre-service biology teachers’ intention was under the ifluence of their attitudes and of their perceived behavioral control, that their low levels of perceived behavioral control would make the teaching of evolution difficult, but that they would try to carry on teaching despite the difficulty. It was further found that German pre-service teachers’ intention of teaching evolution was shaped by their attitudes as well as subjective norms, that they mostly had the intention to teach the topic of evolution due to having subjective norms.


ANAHTAR KELİMELER: Evrim öğretimi, planlanmış davranış teorisi, nitel içerik analizi, biyoloji öğretmen adayları, kültürler arası çalışma


KEYWORDS: Evolution teaching, theory of planned behavior, qualitative content analysis, pre-service biology teachers, cross-cultural study

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education