Okul Öncesi Çocuklarının Yüzme Batma Kavramı İle İlgili Düşünceleri


Opinions of Pre-School Students on The Concept of Floating-Sinking


Şule ELMALI & Canan Laçin ŞİMŞEK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklarının yüzme batma kavramları ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Bu amaçla, çocuklar ile birebir görüşmelerin ve deneylerin yapıldığı bir durum çalışması planlanmıştır. Çalışmada, bir devlet anaokuluna devam etmekte olan 20 çocuk (66-73 aylık) yer almıştır. Bu çocuklardan 5 tanesi ile ön görüşme, 6 tanesi ile de deney sonrası görüşme yapılmıştır. Son görüşmeye katılan bir çocuklardan birinin velisi ile de görüşülmüştür. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve video kayıtları aracılığıyla toplanmıştır. Ses kayıtları ve video görüntüleri transkript edilerek elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Ön görüşmede elde edilen veriler, çocukların yüzme ve batma kavramlarını açıklamak için “ağır-hafif”, “yumuşak- sert”, “büyük-küçük”, “ince-kalın” gibi ifadelere başvurduklarını gösterirken, deney sonrasında yapılan son görüşmede iki çocuğun, cisimlerin yüzme durumlarını kaldırma kuvveti ile açıklamaya çalıştıkları görülmüştür. Daha önceki çalışmalarda, ilgili yaş grubunda bu kavramların kullanıldığına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The objective of this study is to determine the opinions of pre-school students on the concepts of floating-sinking. For this purpose, a case study was planned including one-to-one interviews and experiments with children. A total of 20 children (66-73 months) attending a state pre-school were included in the study. Pre-interviews were carried out with 5 of these children and post-experiment interviews were conducted with 6 children. An interview was also carried out with the parent of one of the students who participated in the latter interview. The data were acquired via records of semi-structured interviews and video recordings during the experiments. Audio recordings and video images were transcribed after which content analysis was carried out. Whereas data obtained during the pre-interview showed that children used expressions such as “light-heavy”, “small-big”, “soft-hard”, “thin-thick” for explaining the concepts of floating and sinking, it was observed during the final interview carried out after the experiment that two children tried to explain the floating states of the objects with “buoyancy”. It was determined this concept have not been used in previous studies on the related age group.


ANAHTAR KELİMELER: Fen eğitimi Kavram gelişimi Okul öncesi Yüzme Batma


KEYWORDS: Science education Concept development Pre-school Floating Sinking


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education