LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES


Ph.D İbrahim KEKLİK & Res. Ast. Devrim ERDEM-KEKLİK


ÖZET
Bugünün eğitim sistemleri olabildiğince hiçbir çocuğu geride bırakmama çabasındadırlar. Ayrıca, eğitim sistemleri tarihin diğer bütün zamanlarına kıyasla, bugün çok daha etkili olma çabasındadırlar. Eğitim girdi ve süreçlerine ilişkin bilimsel araştırmalar bu çabanın etkili olması yönünde ışık tutacaktır. Öğrencilerin motivasyon ve öğrenme stratejileri en önemli girdilerden bir tanesidir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin güdülenme ve öğrenme stratejileri puanlarını bir grup değişkene göre incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırmaya Ankara ilindeki bir Anadolu Lisesinden 318 gönüllü öğrenci katılmıştır. Veri toplamada Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri analizi için MANOVA ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Güdülenme alt ölçeği puanlarının sadece sınıf düzeyine göre farklılaştığı; bu puanların cinsiyete, anne ve baba eğitim düzeyine göre manidar bir farklılık göstermediği bulunmuştur.Öğrenme stratejileri alt ölçeği puanlarının hem cinsiyete hem de sınıf düzeyine göre farklılaştığı; bu puanların anne ve baba eğitim düzeyine göre manidar bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları, eğitim ve psikolojik danışma ve rehberlik alanları için doğurguları tartışılmıştır.


ABSTRACT
Today’s societies strive toward not leaving any children behind in their educational systems. Efficacy of educational inputs and processes is of paramount importance in today’s education. Research studies can provide essential input in efforts toward attaining such efficacy. Thus, the purpose of this study was to test if high school students’ motivation and learning strategies scores differed significantly according to their gender, grade level, mother’s level of education and father’s level of education. Participants of the study were 318 volunteering high school students. Motivational and Learning Strategies Questionnaire and the Demographic Information Form were used for data collection. Data analysis was done with ANOVA and MANOVA procedures. Results showed that students’ scores on motivation factor differed only according to grade level. Their scores on learning strategies factor differed according to both gender and grade level. Results, limitations of the study and implications for educators and school counselors were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Güdülenme, öğrenme stratejileri, lise öğrencileri, matematik eğitimi.


KEYWORDS: Motivation, learning strategies, high school students, mathematics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education