Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde Kullandıkları Üstbiliş Becerilerinin İncelenmesi


Analyzing Sixth Grade Students Metacognition Skills in Process of Solving Fraction Problems


Sevim SEVGİ & Melek ÇAĞLIKÖSE


ÖZET
Bu araştırmada ortaokul altıncı sınıfa devam eden öğrencilerinin kesir problemleri çözme sürecinde kullandıkları üstbiliş becerilerini analiz edilmiştir. Altıncı sınıf matematik öğretim programında birinci sınıfta başlayan kesir konusunun öğretiminin tamamlamasıyla öğrencilerin kesirler konusuyla ilgili tüm kazanımları edinmişlerdir. Çalışmanın örneklemini 6 farklı ortaokulda öğrenim gören 312 kadın, 305 erkek, toplamda 624 altıncı sınıf öğrencisinin içerisinden rastgele bir okuldan seçilen matematik dersinde ortalamanın üzerindeki öğrencilerden rastgele seçilen 9 öğrencidir. Bilişüstü ölçeği ve matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda öğrenciler seçilmiştir. Beş kesir probleminin bulunduğu problem çözme envanteri ile veriler toplanmıştır. Kesir problemlerini çözerken öğrencilerin kullandıkları üstbiliş becerileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, altıncı sınıf öğrencilerinin kesir problemleri çözme sürecinde üstbiliş becerileri kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kesir problemleri çözme sürecinde tahmin, planlama, izleme ve değerlendirme üstbiliş becerilerini kullandıkları gözlemlenmiştir. En fazla kullanılan üstbiliş beceriler sırasıyla izleme, tahmin ve planlama becerileri olarak belirlenmiştir. Üstbiliş becerilerini kullanan öğrencilerin problem çözme sürecinde daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başarılı öğrencilerin en çok kullandıkları üstbiliş becerileri sırasıyla izleme, planlama ve tahmin becerileri olurken değerlendirme becerisi ile problem çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır.


ABSTRACT
This study is analyzed the metacognition beliefs of seventh-grade students while solving fraction problems. Students are learning fractions starting from the first-grade mathematics curriculum up to sixth grade and they completed all objectives related to fractions at the sixth grade. The sample of the study is 9 sixth grade students of a randomly selected school that were selected randomly from a sample of 312 female and 305 male students from 6 different middle schools. These 9 students were above mathematics achievement. Metacognition Scale and mathematics teachers’ opinions were used to determined metacognition levels of the selected students. Problem-solving test with five fraction problems was administered. Students metacognition beliefs were analyzed while solving these fraction problems. The results of the study confirmed that sixth-grade students were using metacognition beliefs while solving fraction problems. Students used prediction, monitoring, planning and evaluation phases of metacognition during problem-solving. The most frequently used metacognition beliefs were monitoring, guessing, planning respectively. Students who used metacognitive beliefs effectively were successful in the problem-solving process. Successful students were used the most frequently monitoring, planning and guessing but the relationship between evaluation and problem solving was not confirmed.


ANAHTAR KELİMELER: üstbiliş, kesirler, problem çözme, altıncı sınıf, matematik başarısı


KEYWORDS: metacognition, fractions, problem solving, sixth grade, mathematics achievement


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education