Kaynaştırma Sınıflarındaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Prososyal Davranışlarının İncelenmesi


Investigation of Prosocial Behaviors of Typically Developing Students Who Have Been in Inclusion Classes


Ayşe HİCRET GÜDÜK & Dilara YILMAZ


ÖZET
Bu çalışma, ilkokulların tam zamanlı kaynaştırma programında öğrenim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin prososyal davranışlarını incelemek amacıyla yapılmış tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma için kaynaştırma sınıfları belirlenirken farklı engele sahip olan öğrencilerin bulunduğu sınıflar tercih edilmiştir. Çalışmada kaynaştırma sınıflarına ilaveten bir tane de normal eğitim sınıfı araştırmaya dahil edilmiştir. Böylelikle normal gelişim gösteren öğrencilerin prososyal davranışlarının ortaya çıkmasında, engelli çocuğun varlığı ve çocuğun engel türünün belirleyici olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013–2014 yılında eğitim gören 172 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Çalık ve arkadaşları tarafından (2009) geliştirilen “Prososyal Davranışlar Eğilim Ölçeği” (PSDEÖ) kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, farklı özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı sınıflarda eğitim görme ve cinsiyet faktörleri ile prososyal davranışlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This research objectives to investigate prosocial behaviour of students who have been training at full time inclusion classes at first grade fourth class. This study is a descriptive research and in the survey research model. For this study, the classes with students with different obstacles were preferred. Hereby, it has also been investigated whether disability friends are a determining factor in the emergence of prosocial behaviors of students with normal development. The sample of the research consisted of 172 students with normal development who were attending to the full-time integration classes in the fourth grade of Kocaeli province Izmit county primary school in 2013-2014 academic year. The "Personal Information Form" developed by the researchers and the "Prosocial Behavior Tendency Scale" developed by Çalık et al. (2009) were used as data collection tools in the research. The data obtained in this study were evaluated with the SPSS 20.0 package program. As a result of this research, it has been determined that there are differences between the prosocial behaviors of the students who showed normal development according to the gender and type of disability of inclusive students.


ANAHTAR KELİMELER: Kaynaştırma, prososyal davranışlar, ilkokul


KEYWORDS: Inclusion, prosocial behaviour, primary education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education