İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ DESTEKLİ ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYA ETKİSİ


THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY SUPPORTED BY COOPERATIVE LEARNING METHOD ON ACHIEVEMENT IN TEACHING GEOGRAPHY CURRICULUM


Yrd. Doç. Dr. Rüştü ILGAR & Bil. Uzm. Şevki BABACAN


ÖZET
Araştırmanın amacı, işbirlikli yöntem destekli çoklu zekâ kuramının geleneksel öğretim yönteminden farkını tespit etmek, bunun erişiye etkisini ortaya koymaktır. Uygulama çalışması 2005–2006 eğitim öğretim yılının II. döneminde Çanakkale ili Merkez ilçedeki Vali Fahrettin Akkutlu İlköğretim Okulunda yapılmıştır. Bu okulda 6. sınıf düzeyinde eğitim öğretim gören 60 öğrenciden 6-A şubesindeki 32 kişi deney grubunu; 6-B şubesindeki 28 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma sonucunda deney grubu öğrencilerinin öntest puan ortalaması 21.81 ± 3.30 iken, sontest puan ortalaması 32.00 ± 4.60 olarak bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerin ise, öntest puan ortalaması 21.78 ± 4.58 iken, sontest puan ortalaması 24.03 ± 6.08 olarak bulunmuştur. İki grubun sontest puan ortalamaları arasında yapılan analizde bu farkın deney grubu lehine ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.01).Grupların kalıcılık testi ortalaması ise, deney grubundaki öğrenciler için 32.87 ± 4.47, kontrol grubundaki öğrenciler için 24.82 ± 4.51 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirme bu farkın deney grubu lehine ileri düzeyde anlamlı olduğunu göstermiştir (p<0.01).


ABSTRACT
The purpose of the research is to find out the difference of multiple intelligence theory assisted by cooperative learning method from traditional teaching method and show its effect on achievement. The practice study has been carried out at Vali Fahrettin Akkutlu Primary School in Çanakkale in the second term of 2005-2006 education periods. At this school, over 60 students educated in the 6th grade, 32 students in 6/A class have constituted of the experiment group whereas 28 students in 6/B class have constituted of the control group. At the end of the study, whereas the average of the pre-test scores of the students in the experiment group was 21.81 ± 3.30, their post-test average has been found as 32.00 ± 4.60. As for the control group, while average of pre-test scores was 21.78 ± 4.58, their post-test average has been found as 24.03 ± 4.58. Through the analysis of the averages of both groups’ post-test scores, it has been determined that this difference is significantly meaningful in the favour of experiment group at an advanced level (p<0.01). As for the averages of permanence test scores, it was 32.87 ± 4.47 for experiment group, whereas it was 24.82 ± 4.51 for the control group. After the statistical analysis, it has been concluded that this difference is also significantly meaningful in the favour of experiment group at an advanced level (p<0.01).


ANAHTAR KELİMELER: Coğrafya, İşbirlikli Öğrenme, Çoklu zekâ kuramı, istatistik


KEYWORDS: Geography, Cooperative Learning, Theory of multiple intellegent, Statistic

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education