EĞİTİM DENETÇİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ


EDUCATIONAL SUPERVISORS COMMUNICATION SKILLS


Öğr. Deniz GÖKÇE & Prof. Dr. Gülsün ATANUR BASKAN


ÖZET
Bu araştırmada, eğitim denetçilerinin iletişim becerilerine ilişkin görüş ve beklentileri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesinde görev yapan 3906 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evreni temsil eden 357 öğretmen örnekleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özgözgü (2008) tarafından geliştirilen “Denetmenlerin İletişim Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin, eğitim denetçilerinin iletişim becerilerine yönelik görüşlerinin “Ara Sıra” düzeyinde, beklentilerinin ise “Her Zaman” düzeyinde olduğu, eğitim denetçilerinin iletişim becerilerine yönelik görüşleri ile beklentileri arasında da anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
In this research, definement of primary school teachers’ opinions and expectations were purposed according to educational supervisors’ communication skills. The research group was formed from 3906 teachers that worked during 2009–2010 Academic Year in Yenimahalle, ANKARA. 357 teachers of this research group were chosen for “Sampling“. “The Scale of Supervisors Communication Skills“, which was developed by Özgözgü in 2008, was used for data collection. Arithmetic avarage, standard deviation, t–test were used for data analyzing. As a result of the research, the level of the teachers’ opinions on the educational supervisors’ communication skills, is leveled as “Sometimes” whereas the level of the teachers’ expectations is leveled as “Always” and a significant difference between the expectations and opinions of the teachers about the educational supervisors’ communication skills is seen.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim yönetimi, eğitim denetimi, denetim, iletişim, eğitim denetçisi.


KEYWORDS: educational administration, educational supervision, supervision, communication, educational supervisor.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education