Birleştirilmiş Program Modelinin Yazma Becerilerine Etkisi


Effect of The Integrated Curriculum Model on Writing Skills


Ülkü AKÇA ÜŞENTİ & Zekiye Ümit Tülin DAVASLIGİL


ÖZET
Bu araştırmada, Türkçe dersi için hazırlanmış farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yazma becerilerine etkisi sınanmıştır. Bu amaçla ülkemize uyarlanan eleştirel düşünmeyi temel alan Birleştirilmiş Program Modeli (Integrated Curriculum Model-ICM), “Değişim Örüntüleri” isimli yazınsal analizleri içeren ünitelerin oluşturulmasıyla üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin Türkçe öğretim uygulamaları içerisinde yer alan yazma becerilerindeki durumlarına bakılmıştır. Araştırmadaki çalışma grubu Düzce İli ilköğretim okullarında eğitim alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler arasından seçilmiştir. Çalışma grubunu Düzce BİLSEM’e devam eden, 10–11 yaş grubunda üstün yetenekleri belirlenmiş 11 deney, 11 kontrol grubu öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubu ve kontrol grubunu denkleştirmede RAM’ın uyguladığı WISC-R ve Yazma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği puanları kullanılmıştır. Aynı zamanda bu testler, deney ve kontrol grubu öğrencileri için ön test ve son test olarak da kullanılmıştır. Grupların denkleştirilmesinden sonra deney grubu öğrencilerine farklılaştırılmış “Değişim Örüntüleri” programı etkinlikleri uygulanırken, kontrol grubu öğrencileri BİLSEM ’de uygulanan müdahale edilmeyen öğretim programı ile derslerine devam etmişlerdir. Araştırma kapsamında öğretim uygulamalarının etkililiğini sınamak için uygulanan son testlerden sonra elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere uygulanan farklılaştırılmış öğretim uygulamaları, öğrencilerin yazma becerilerini anlamlı düzeyde etkilemiştir.


ABSTRACT
This study was carried out to examine the effect of differentiated teaching applications on gifted and talented students’ writing skills. For this purpose, The Integrated Program Model - ICM, which is based on critical thinking adapted to our country, has been applied to gifted students and the writing skills of these students have been analyzed. The study group consisted of 11 experimental and 11 control group students who were enrolled to Düzce BİLSEM and who had outstanding talents at the age of the 10 - 11. In order to match the experimental and control groups the WISC-R which was carried out by RAM and CTB Writing Assessment scores were used. Besides in the analysis of the data, non-parametric Mann Whitney U-test was used to test whether there were any significant differences between inter groups or in-groups. The Wilcoxon Signed-Rank Test was performed in order to find out whether there is a significant difference between the holistic and analytic scores of the experimental group students’ writing skills –descriptive/narrative writing- before and after the applications. According to the findings, it can be said that the Turkish teaching applications with gifted and talented students are effective in increasing the writing skills (narrative writing, descriptive writing) or revealing their existing writing skills.


ANAHTAR KELİMELER: Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar, Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamaları, Yazılı anlatım, Betimleyici Yazma, Öyküleyici Yazma


KEYWORDS: Gifted and Talented Children, Differentiated Turkish Teaching Applications, Writing Skills, Descriptive writing, Narrative writing


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education