AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA OKUMA ÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ: İÇEM ÖRNEĞİ


INVESTIGATION OF THE HOME READING PATTERNS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT: İÇEM CASE


Doç. Dr. Ümit GİRGİN


ÖZET
Aileler, çocuklarının okuryazarlıklarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum çalışmasında işitme engelli çocukların aileleri ile olan okuma örüntüleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışmada ailelerin çocukları ile evdeki okuma örüntülerinin neler olduğu ve çocukların ev okuma örüntülerindeki tercihleri nedenleri ile birlikte irdelenmiştir. Veriler, İÇEM olarak bilinen Anadolu Üniversitesi’ne bağlı “Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi” nde öğrenim gören çocukların velilerinden oluşan 64 katılımcıdan toplanmıştır. Bu okul Türkiye’deki çocuklara yönelik bu bağlamdaki tek okul niteliği taşımaktadır. Veri toplama araçları olarak anket ve görüşme kullanılmıştır. Bulgular, aile katılımının daha formal bir düzeyde gerçekleşmesi gerektiğine işaret etmekte, bu bulgulara yönelik tartışma ve önerilere de yer verilmektedir.


ABSTRACT
Parents play a critical role in the literacy development of their children. The current case study explores the reading patterns that parents have with their children with hearing impairment. First, the home reading patterns of parents with their children were investigated. Then, the home reading patterns preferred by children were addressed along with the reasons of those preferences. The data were collected from 64 parents in a school called İÇEM (i.e. Education and Research Center for Hearing Impaired Children). The school in which this study was conducted is a unique school for Turkish children with hearing impairment. Data collection tools were a questionnaire and semi structured interviews. The results of the study revealed that parental involvement should be emphasized on a more formal level which can be achieved through various ways.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma, aile katılımı, işitme engelli çocuklar


KEYWORDS: Reading, family involvement, hearing impairment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education