AÇYE Öğrencilerle Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen Dönütün İşbirlikçi Çalışma Becerilerine Etkisi


The Effect of Feedback Provided to Preservice Teachers Working with Severe and Multiple Disabilities on Collaborative Working Skills


Eylem DAYI, Hatice Cansu BİLGİÇ, Merve ÖZDEMİR KILIÇ & Sümeyye OKYAR


ÖZET
Bu araştırmanın genel amacı ağır ve çoklu yetersizliği bulunan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen dönütün işbirlikçi çalışma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde AÇYE olan öğrencilerin sınıflarında öğretmenlik uygulaması yapacak olan 12 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, deneme öncesi desenlerden tek grup öntest-sontest modeline göre planlanmıştır. Tek grup öntest-sontest modeline uygun olarak, AÇYE olan öğrencilerle uygulama yapan öğretmen adaylarının sınıf ortamında partnerleriyle birlikte tamamladıkları ilk ders deneyimleri, öğretmen adayları tarafından kayıt altına alınmıştır. Öntest için alınan video kayıtlarda öğretmen adaylarının partnerleri ile işbirlikçi çalışma becerilerine dönüt verilmemiştir. Kayıt altına alınan birinci dersler uygulama danışmanı tarafından izlenmiş ve hazırlanan kontrol listesi her bir öğretmen adayı için doldurulmuştur. Doldurulmuş liste ve birinci dersin video kaydı öğretmen adayı ile birlikte izlenerek bireysel performans dönütü verilmiştir. Verilen dönütler doğrultusunda, adayların partnerleri ile birlikte ikinci derslerini anlatmaları ve sontest için kayıt almaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının video ile kayıt altına aldıkları ikinci dersleri uygulama danışmanı tarafından izlenmiş ve kontrol listesi sontest için de doldurulmuştur. Analiz sonuçları öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma becerilerine dair performansa dayalı dönüt almadan önce ve aldıktan sonraki öntest-sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect that feedback provided to preservice teachers working with students with severe and multiple disabilities had on the teachers’ collaborative working skills. The study was conducted with 12 preservice teachers who were assigned to teaching practice in classes of students with severe and multiple disabilities in Ankara in the 2017-2018 school year. In accordance with the study’s one-group pretest-posttest design, the preservice teachers recorded the first lessons they taught to students with severe and multiple disabilities in the class environment. The recordings of these first lessons were watched by the practicum advisor, and a prepared checklist was completed for each preservice teacher. Then, the advisor met with each preservice teacher to watch their video recording together, review the completed checklist, and provide individual performance. In the video recordings obtained for the pretest, feedback was not provided with regard to the collaborative working skills of the preservice teachers and their partners. In line with the provided feedback, the teachers were asked to plan a second lesson with their partners and to record it for the posttest. The second videos recorded by the preservice teachers were watched by the advisor and the checklist was filled out for the posttest. The results of the analysis reveal that there is a statistically significant difference between the pretest-posttest scores of the preservice teachers before and after they received performance-based feedback regarding collaborative working skills. The findings of the study were discussed within the framework of the literature and suggestions regarding the practices were offered.


ANAHTAR KELİMELER: ağır ve çoklu yetersizlik, işbirlikçi çalışma becerileri, performansa dayalı dönüt, öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması


KEYWORDS: severe and multiple disability, collaborative working skill, performance-based feedback, preservice teacher, teaching practice


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education