Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi


The Design and Aesthetics of School Structure: A Content Analysis of National and International Perspectives


Somayyeh RADMARD, İbrahim Hakan KARATAŞ & Feride ÖKSÜZ GÜL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul yapısının tasarımı ile ilgili Türkiye’de ve uluslararası arenada gerçekleştirilen çalışmaların kavramsal ve yöntemsel eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için 1998-2018 yılları arasında yayımlanan ve belli ölçütlerle sayıları kısıtlanan makaleler betimsel bir içerik analiziyle incelenmiştir. Ulusal çalışmaların kavramsal eğilimleri; bireysel öğrenme ve eğitim alanları, eğitimin pedagojik yönünü yansıtan alanlar, kurumsal mimari ve eğitim alanları temaları altında incelenmiştir. Bireysel öğrenme ve eğitim alanlarına ilişkin alt temalar; çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun koşullar sağlama, okul mimarisinin öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, okul tasarımının çocukların öz saygı ve aitlik duygusuna etkisi başlıklarından oluşmaktadır. Eğitimin pedagojik yönünü yansıtan alanlara ilişkin alt temalar, okulun niteliği, öğrenme ve öğretim süreçleri, öğrenme ortamları başlıklarıyla irdelenmiştir. Kurumsal mimari ve eğitim alanları ise; okul mekanları, bina standartları, okul binalarının fiziksel sorunları, okulun dış mimarisi ve okulun iç mimarisi alt temalarından meydana gelmiştir. Çalışmaların yöntemsel eğilimleri ise; çalışmaların yürütüldüğü yıllar, araştırma yaklaşım türleri, araştırma tasarım türü, veri toplama biçimi ve veri kaynağı kitlesi başlıklarıyla incelenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to identify conceptual and methodological trends of the studies concerned with the design of school buildings in national and international context. In order to achieve this aim, articles published between 1998 – 2018 were selected according to specific criteria and analyzed with descriptive content analysis. Conceptual trends of studies consist of three main themes: individual learning and education spaces, spaces reflecting the pedagogical aspect of education, institutional architecture and educational spaces. Individual learning and education spaces were reported under various sub-themes such as providing appropriate conditions for the individual needs of learners, the effects of school architecture on students' learning, the effect of school design on self-esteem and sense of belonging. The pedagogical aspect of education is examined under these sub-themes: quality of school, the process of learning and teaching and learning environments. Institutional architecture and educational spaces includes these sub-themes: school environment, building standards, physical problems of school buildings, external architecture and interior architecture of the school. The methodological tendencies of the studies are examined under the following themes: date of the research, research approach, research design, data collection tools and research samples.


ANAHTAR KELİMELER: okul yapısının tasarımı, okul estetiği.


KEYWORDS: school structure design, school aesthetics.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education