Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretmen Adaylarının Algıları: Kişiselleştirilmiş Öğrenme Sosyolojisi


Perception of Teachers Candidates upon the Schools of Multigrade Classes: Sociology of Personalised Learning


Hüseyin TOLU, Osman ALBAYRAK, Abdullah TÜRKMEN & Ahmet DUYSAK


ÖZET
Ülkemizdeki her şehirde birçok birleştirilmiş sınıf okulları vardır, çünkü finansal bütçe eksikliğinden sert bir coğrafi demografik durumuna kadar çeşitli nedenler vardır. Bununla birlikte, bu eğitimin ne iyi ne de kötü olduğu ya da tarafsız olduğu unutulmaması gereken ne. Aksine, önemli olan, nasıl kullanıldığı ve mevcut uygulamalarda nasıl ortaya çıktığıdır. Bu okulların etkinliği ve verimliliğinin istenen eğitim sonucunu elde etmek için, öğretmenlerin bu okul eğitimi hakkındaki algıları çok önemli etkileyicilerden biridir. Bu nedenle, bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının, özellikle birleştirilmiş sınıfların bazı okullarını katılımcı bir araştırma yaklaşımı ile ziyaret ettikten sonra, eğitim uygulamalarını nasıl algıladıklarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma aslında sosyal sosyoloji kavramını tanıtmaktadır; ilerici eğitim yaklaşımlarının amacı, politik göreceliliği ve eğitim merkezileştirmesini değersizleştirmek, eğitim öznelciliği ve insancıl faydacılığı yeniden değerlemek zorundadır. Özellikle, bu çalışma, bu okullardaki sorumluluk ve hesap verebilirlik konusunu ve ilerici eğitimin bu kişiselleştirilmesine neden ve nasıl yaklaşılacağını açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.


ABSTRACT
There are many schools of multigrade classes in each city in Turkey due to the fact that there are various reasons, from a lack of financial budget to a harsh geographic demographic condition. Nevertheless, what should not be forgotten that this schooling is neither good nor bad, or is it neutral. Rather what the important is how they are utilized and how they came to be in the present practices. To achieve the desired educational outcome of effectiveness and efficiency in these schools, the teachers’ perception about these schooling is one of the crucial influencers. Therefore, this study aims to investigate how candidates of classroom teacher perceive the educational practices, in particular after visiting several of multigrade classes’ schools through a participatory research approach. This study actually introduces the notion of social sociology; personalization of education in which the aim of progressive education approaches ought to devalue political relativism and educational centralisation and to revalue educational subjectivism and humanitarian utilitarianism. Particularly, this study aims to clarify the issue of responsibility and accountability in this schooling, and why and how this personalization of progressive education would be approached by whom.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitimin kişiselleştirilmesi, eğitim politikası, eğitim felsefesi ve sosyolojisi, birleştirilmiş sınıf okulları, öğretmen adayı


KEYWORDS: Personalization of education, educational politics, educational philosophy and sociology, multigrade classes’ schools, teacher candidate


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education