Çevrimiçi Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi: Eba Ders Örneği


Evaluation Of Online Course Materials: Eba Course Case


Elif ERENSAYIN & Çetin GÜLER


ÖZET
Bu çalışmanın amacı çevrimiçi ders ortamları için oluşturulan materyallerin özelliklerini dikkate alarak EBA Ders modülündeki farklı branşlara ait materyallerin mevcut durumunun incelenmesidir. Çalışmada karma araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında farklı okul türlerinde görev yapmakta olan 338 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel veriler, 34 branş öğretmenine sorulan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilmiştir. Nicel veriler, Multimedya Yazılımı Değerlendirme Formu ile 304 branş öğretmeninden toplanmıştır. EBA Ders modülündeki çevrimiçi ders materyallerinin değerlendirmesi “eğitsel özellikler, içerik özelliği, görsel tasarım özellikleri, öğrenci etkileşimi ve kullanım kolaylığı” kriterlerine göre gerçekleştirilmiştir. Nitel değerlendirme bulgularına göre EBA Ders materyalleri hakkında %41 ile en az olumlu kod içeren branşın Coğrafya olduğu görülmüştür. En fazla olumlu kod içeren branş ise %88 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidir. Fen ve Teknoloji, Matematik, Fizik branşları ise eşit olarak %73 olumlu kod içermektedir. Nicel değerlendirme bulgularına göre, öğretmenler tarafından 95 (%31,3) EBA Ders materyali “Kullanılabilir (K)”, 113 (%37,2) EBA Ders materyali “Gözden Geçirilerek Kullanılabilir (GGK)”, 96 (%31,6) EBA Ders materyali “Kullanmaya Değmez (KD)” olarak nitelendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerle ortaya çıkan sonuçlar daha nitelikli çevrimiçi ders materyallerinin hazırlanabilmesinde öneri niteliğindedir.


ABSTRACT
Considering the features of materials created for online courses, the aim of this study is to examine the current state of different belonging to different branches in the EBA Course module. This study is a mixed research. The study group of the research consisted of 338 branch teachers from different schools of 2016-2017 education academic year. Qualitative data obtained from 34 branch teachers by applying semi-structured interview questions. Interview questions were prepared by the researchers. Qualitative data collected with the multimedia software evaluation form from 304 branch teachers. The evaluation of the materials in the EBA Course module was made according to “educational features, content features, visual design features, student interaction and ease of use.” With the analysis of qualitative data, the themes and codes belong to these themes were been formed. Some simple descriptive statistics of these themes and codes were presented. Similar descriptive statistics for quantitative data were given as a table as well. According to the qualitative data analysis, among the EBA Course materials the less positive code with 41% was Geography. With 88%, the most positive code was religion culture and morality. Science and Technology, Math and Physics are equal with 73% positive code. According to the results derived from quantitative data, the participant teachers considered 95 (31, 3%) of EBA Course materials as “Usable”, 113 (37, 2%) as “Examine and use”, 96 (31, 6%) as “unworthy to use”. The results of the current study may help instructional designers and teachers to develop or choose more efficient materials for online courses.


ANAHTAR KELİMELER: Çevrimiçi ders materyalleri, Eğitsel yazılım değerlendirme, EBA Ders, EBA Ders materyali değerlendirme.


KEYWORDS: Online course materials, Educational software evaluation, EBA Course, EBA Course material Evaluation.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education