Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Yordanmasında Epistemolojik İnançların Rolü


The Role of the Epistemological Beliefs in Predicting Middle-School Students’ Research-Inquiry Self-Efficacy Perception


Munise SEÇKİN KAPUCU & Afra BIYIK


ÖZET
Teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye erişim yolları çoğalmakta, bu da bilginin daha önceki zamanlara oranla daha hızlı bir biçimde kendini yenilemesine yol açmaktadır. Bilginin kendini yenileme hızındaki artış doğal olarak bilginin doğruluk ve yanlışlık açısından daha fazla sorgulanmasına da yol açmaktadır. Bilimsel ilerleme de bu sorgulama bilincinin önemli bir rolü vardır. Bireylerin bilimsel bilgiyi sorgulamaya gereksinim duyup duymayacakları ya da bu konuda ne kadar çaba sarf edeceklerinin bilginin doğasına ilişkin epistemolojik inançlarından etkileneceği öngörülmektedir. Bu çalışmada bu öngörüden hareketle ortaokul öğrencilerinin araştırma-sorgulamaya yönelik öz yeterlik algılarının yordanmasında epistemolojik inançlarının rolü sorgulanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki bu çalışma amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Ankara’da iki devlet ortaokulunda öğrenim gören 2857 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Epistemolojik İnanışlar Ölçeği” ile “Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çoklu regresyon analizlerinde araştırma-sorgulamaya dönük öz yeterlik algılarından kaçınma, kişisel gelişim ve araştırmayı sürdürme puanlarının bilginin doğruluğu, bilginin gelişimi ve bilginin kaynağı epistemolojik inançlarını anlamlı olarak yordandığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
Along with technologic advances, the ways of accessing knowledge expand, which causes the information to refresh itself in a faster way compared to the past. Naturally, the increase on the refresh rate of the information brings the questioning of the knowledge in terms of accuracy. This awareness has a significant role in scientific progress. It is assumed that individuals’ need of querying scientific information or the efforts that they spend on this issue depend on their epistemological beliefs. From this assumption, this study investigates the role of the epistemological beliefs in predicting middle-school students’ research-inquiry self-efficacy perception. The study, which has been designed as relational screening model, was conducted using purposive sampling method, with 2,857 middle-school students, who were studying at two public middle-schools in Ankara. “Epistemological Belief Questionnaire” and “Self-Efficacy Perception for Research-Inquiry Scale” were used for data collection. Pearson correlation and multiple regression analysis were employed in the analysis of the data. As a result of multiple regression analysis, it was found that among self-efficacy perceptions, the score of avoidance, personal development and continuing to research predicted some epistemological beliefs significantly, namely the development of knowledge and the source of knowledge.


ANAHTAR KELİMELER: Araştırma-sorgulama, öz yeterlik, epistemolojik inanç, ilişkisel tarama modeli, ortaokul öğrencileri


KEYWORDS: Research-inquiry, self-efficacy, epistemological belief, relational screening model, middle-school students


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education