BİLİŞSEL STİLLERE GÖRE BİLİŞSEL SENARYO YAZMA VE KAVRAM KULLANMA BECERİLERİ


COGNITIVE SCENARIO WRITING AND CONCEPT-USING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STYLES


Yrd.Doç.Dr. Bilal DUMAN & Arş. Gör. Özkan ÇELİK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı bilişsel senaryo temelli öğrenmenin, farklı bilişsel stillere sahip öğretmen adaylarının senaryo yazma ve kavram kullanma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma tek gurup öntest-sontest deneysel modele göre tasarlanmıştır. Çalışma grubu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Resim-iş Eğitiminde öğrenim gören 52 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada iki tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin bilişsel stillerini (alan bağımlı/alan bağımsız) belirlemek amacıyla “Saklı Şekiller Grup Testi (The Group Embedded Figures Test –GEFT)” ile bilişsel senaryo yazma becerilerini ölçmek amacıyla uzaktan eğitim konusunu içeren bilişsel senaryo metinleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre alan bağımsız bilişsel stile sahip olan öğrenciler lehine bilişsel senaryo oluşturma ve kavram kullanma durumları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effects of scenario-based learning on scenario writing and comprehension skills of the pre-service teachers having different cognitive styles. The study was designed according to single group pretest-posttest experimental model. The study group consists of 52 students from the departments of pre-school teacher education and painting and arts teaching of the education faculty in Muğla University in 2008-2009 academic year. Two types of data collection tools were used in the present study. In order to determine the cognitive styles of the students (field-dependent/field-independent) The Group Embedded Figures Test (GEFT) was used and cognitive scenario texts about distance education were used to evaluate the cognitive scenario writing skills of the students. The findings of the study revealed that there is a significant difference between cognitive scenario generation skills and concept usage levels favoring the students having field-independent style.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişsel stil, bilişsel senaryo, kavram kullanma


KEYWORDS: Cognitive style, cognitive scenario, concept usage

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education