ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNİ KORUMA NEDENLERİ


HIGH SCHOOL STUDENTS’ REASONS TO PROTECT THE SPECIES


Yrd. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU


ÖZET
Bu araştırmada öğrencilerin canlı türlerini koruma nedenleri ve bunların sınıf düzeyine ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin canlı türlerini korumada en çok biyosferik nedenleri önemsedikleri görülmüştür. Bunu sırasıyla estetik ve ekonomik nedenler izlemektedir. Cinsiyet ve sınıf düzeyi öğrencilerin canlı türlerini koruma nedenlerine tek başına etki etmemekle birlikte, bu iki değişkenin ortak etkisi anlamlı bulunmuştur. Buna göre 11. ve 12. sınıfa devam eden kız öğrenciler biyosferik nedenlere 9. ve 10. sınıfa devam eden kız öğrencilere göre daha fazla önem vermektedir. Aynı zamanda 11. sınıfta kız öğrenciler biyosferik nedenlere erkek öğrencilere göre daha fazla önem vermektedir. Canlı türlerini korumaya ilişkin ekonomik ve estetik nedenlerde ise cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.


ABSTRACT
This study aims to examine the high school students’ reasons to protect the species, and whether these reasons are affected by grade level and gender. As a result of the study, it was determined that the students attach importance mostly to biospheric reasons. Aesthetic and economic reasons follow them respectively. Although the grade levels and genders of the students did not have an impact on their reasons to preserve the species individually, they were found to have a significant interaction effect. From the findings of the present study, it can be concluded that girls in the 11th and 12th grades attach more importance to biospheric reasons than the girls in the 9th and 10th grades. Moreover, girls in the 11th grade attach more importance to biospheric reasons than do the boys in the 11th grade. No significant difference according to gender and grade level was observed in terms of economic and aesthetic reasons.


ANAHTAR KELİMELER: canlı türlerini koruma nedenleri, cinsiyet, sınıf düzeyi


KEYWORDS: reasons to protect species, gender, grade level

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education