Akıllı Biçimlendirici Değerlendirme Sisteminin Akademik Başarı ve Ders Sürecine Etkisi


The Effects Of Smart Formative Assessment System On Academic Achievement and Course Process


Naci BAYRAK, Muammer ÇALIK & Salih DOĞAN


ÖZET
Akıllı biçimlendirici değerlendirme sistemi, öğretmenlere ders sürecinde yaşadıkları problemlere destek olmak için hazırlanmıştır. Bu sistem, yapay zekâ yöntemlerinden biri olan uzman sistemler yöntemine göre öğrencilerin ön bilgileri, ders sonrası kazandıkları bilgileri, öğrenme stili ve çoklu zekâ bilgileri değerlendirerek öğretmene ders süreci hakkında öneriler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akıllı biçimlendirici değerlendirme sisteminin öğrencilerin akademik başarısına ve ders sürecine etkisini incelemektir. Karma araştırma desenlerinden açıklayıcı ardışık desenin kullanıldığı çalışmaya, 2 biyoloji öğretmeni ve 122 onuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, akıllı biçimlendirici değerlendirme sisteminin öğrencilerin akademik başarısını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, akıllı biçimlendirici değerlendirme sisteminin öğretmenleri ders işleme süreçlerinde bireyselleştirilmiş yöntemleri kullanmaya yöneltmekle kalmayıp biçimlendirici değerlendirmenin uygulanmasını da kolaylaştırdığı ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda akıllı biçimlendirici değerlendirme sistemlerinin değişik konu, derslerin öğretimi konusunda denenmesi ve biçimlendirici değerlendirme konusunda hazırlanabilecek akıllı değerlendirme sistemleri hakkında önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
Smart formative assessment system was designed to support the problems teachers encountered in course process. This system evaluated students’ pre-existing knowledge, their gained knowledge after the course, their learning styles and multiple intelligence types and presented suggestions to the teachers for course process in regard to expert system method, one of artificial intelligence methods. The aim of this study was to examine the effects of smart formative assessment system on students' academic achievement levels and course process. Through sequential explanatory design of mixed research method, two biology teachers and 122 grade 10 students participated in the study. The results indicated that the smart formative assessment system increased the students’ academic success levels. In addition, it was found that the smart formative assessment system not only drove the teachers to use individualized methods in their course process, but also facilitated the implementation of formative assessment in their courses. As a result, some suggestions are made for testing smart formative assessment systems to teaching different topic(s), courses and possible smart formative assessment systems that will be prepared for formative assessment.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik başarı, Biçimlendirici değerlendirme, Bireyselleştirilmiş öğretim, Ders Süreci, Uzman sistemler yöntemi, Yapay zekâ.


KEYWORDS: Academic Achievement, Formative Assessment, Individualized instruction, Course Process, Expert Systems Method, Artificial Intelligence.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education