OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ


PRE-SCHOOL PROSPECTIVE TEACHERS’ SELF EFFICACY LEVELS ON USING THE CREATIVE DRAMA METHOD


Yrd.Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2008-2009 öğretim yılında okul öncesi eğitimi öğretmenliği lisans programına devam eden drama dersi almış 2., 3., 4. sınıftan 190 öğrenciye Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyerterlik Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek uygulanan öğretmen adayları içinden aşırı ve aykırı durum örneklemesi ile belirlenen toplam dört öğretmen adayı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyerterlik düzeylerinin iyi olduğu ve sınıf düzeyine, cinsiyete, ek atölye çalışmaları alıp-almama durumuna göre yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ifade ettikleri görüşlere dayalı olarak yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeyleri düşük ve yüksek öğretmen adaylarının arasında drama etkinliğini planlama ve uygulama kaynaklı bilgi ve beceri yargılarında farklılıklar olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
The objective of the present study is to investigate the pre-school prospective teachers’ level of self efficacy on using the creative drama method and the relationship between several variables and their self efficacy levels. The participants were 190 second, third and fourth year students who attended Department of Pre-School Education during 2008-2009 and who took the Creative Drama Lesson. The students were given the Self Efficacy Scale Regarding The Use of Creative Drama. Among these students, four students who were chosen by extreme or deviant case sampling were interviewed. The analysis revealed that pre-school prospective teachers’ self efficacy on using the creative drama method is in good level and their self-efficacy levels on using the creative drama method differ meaninfully depending on their class, gender and whether they received additional work-shop instruction on the method. The results also revealed differences between the pre-school prospective teachers with high and low self efficacy levels on using the creative drama method.


ANAHTAR KELİMELER: yaratıcı drama yöntemi, özyeterlik, okul öncesi eğitimi öğretmen adayları


KEYWORDS: creative drama method, self-efficacy, pre-school prospective teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education