Fizik öğretmenleri için içerik-temelli ihtiyaç değerlendirme anketinin analizi


Analysis of a Content-based Need Assessment Survey for Physics Teachers


Özlem OKTAY & Ali ERYILMAZ


ÖZET
Çalışmanın amacı, fizik öğretmenleri için içerik temelli bir ihtiyaç değerlendirme anketinin geliştirilmesi ve analiz edilmesidir. Bu amaçla, “Fiziğin Doğası” Konulu Eğitime Yönelik Öğretmen Görüş Anketi‘dir (FDÖGA) ölçme aracı olarak geliştirilmiştir. FDÖGA, meslekteki fizik öğretmenlerinin FD konulu mesleki gelişim programına (MGP) dayalı ihtiyaç, istek, beklenti ve problemlerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Çalışmaya meslekteki 60 fizik öğretmeni katılmıştır. FDOGA dört özel içerik alanı içerir; NOP bilgisi ve kavram yanılgıları, öğretim stratejileri (yöntemler, teknikler), materyaller/teknolojiler ve değerlendirme teknikleri. FDOGA yapılandırılmış ve yapılandırılmamış soru formatlarından oluşmaktadır. Anket her bir anket boyutuna göre analiz edilmiştir. Tematik kodlama kullanılmış ve sonrasında frekans analizi ve tablolara göre veri gösterimi yapılmıştır. TSNOP sonuçları dört boyutta verilmekte ve tartışılmaktadır; (a) katılımcılardan gelen demografik bilgiler, (b) daha önceki öğretmenlerin mesleki deneyimleriyle ilgili bazı sorular, (c) MGP’nın nasıl organize edilebileceğine dair bazı spesifik sorular (örn., türü, içeriği, MGP’ndaki roller, zaman, vb.) (d) öğretmenlerin eğitimle ilgili ek fikir ve düşünceleri. Son olarak çalışmada öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim açısından bazı öneriler tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of the study is to develop and analysis of a content-based need assessment survey for physics teachers. For this aim, teacher survey on the Nature of Physics unit (TSNOP) was developed as measuring instrument for the study. TSNOP was used to identify in-service physics teachers’ needs, wants, expectations and problems for the NOP unit based professional development program (PDP). Sixty in-service physics teachers participated to the study. TSNOP includes four specific content area; NOP knowledge and its misconceptions, teaching strategies (methods, techniques), materials/technologies, and assessment techniques. TSNOP consists of structured and unstructured question formats. Survey was analyzed based on each survey dimensions. Thematic coding was used and then data display by frequency analysis and tables. TSNOP results are given and discussed under four dimensions; (a) demographics information from participants, (b) some questions about the teacher previous professional experiences, (c) some more specific questions about how PDP can be organized (e.g., type, context, roles in PDP, time, etc.), (d) teachers’ additional opinions and thoughts about the training. Finally, some implications for teacher training and professional development were discussed in the study.


ANAHTAR KELİMELER: ihtiyaç değerlendirme, içerik-temelli anket, mesleki gelişim, fizik öğretmenleri


KEYWORDS: need assessment, content-based survey, professional development, physics teachers


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education