Sosyobilimsel durum senaryoları aracılığıyla sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre ile ilgili deneyim ve görüşleri


Environmental Experience and Views of Eighth Grade Students via Socioscientific Case Scenarios


Feride KARAGÖZ, Tuğba ECEVİT & Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK


ÖZET
Sosyobilimsel konuların önemi gün geçtikçe artmakta, buna bağlı olarak öğretim programlarında güncellemeler yapılmaktadır. 2005 fen ve teknoloji öğretim programında sosyobilimsel konular dolaylı olarak yer alırken, 2013 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programının amaçları kapsamında doğrudan yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı çevre ile ilgili sosyobilimsel durum senaryoları geliştirmek, geliştirilen senaryolar aracılığıyla öğrencilerin deneyim ve görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan düşük sosyoekonomik düzeydeki bir devlet okulunda eğitim görmekte olan 10 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda oluşturulan altı farklı sosyobilimsel durum senaryosuyla ilgili sorulara yer verilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sosyobilimsel durumlar hakkındaki görüşlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyobilimsel durum senaryoları aracılığıyla öğrencilerin görüşlerini geliştirme potansiyeline sahip oldukları fark edilmiştir. Televizyonda güncel haberleri takip eden, haber programlarını izleyen, bilimsel dergileri okuyan öğrencilerin sosyobilimsel durumlarla ilgili yorumlama, karar verme, örnekleme, benzetme becerilerinin daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Sosyobilimsel durum senaryoları sadece öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda sosyobilimsel konular hakkında düşünmeye teşvik etmede, öğrenme istek ve motivasyonlarını artırmada etkili olduğu söylenebilir. Öğretmenlere, sosyobilimsel durum senaryoları aracılığıyla öğrencilerin fikirlerini çekinmeden açıklayabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmaları önerilmektedir.


ABSTRACT
The importance of socioscientific issues is increasing day by day, accordingly, updates are made in the curriculum. Socioscientific issues are indirectly included in the 2005 science-technology teaching curriculum, while 2013 and 2018 are directly involved within the objectives of the science teaching curriculum. The aim of this study is firstly to develop socioscientific issues scenarios related to the environment and secondly to reveal students' experiences and opinions through the developed scenarios. The research method is case study, which is one of the qualitative research methods. The study group of this research consist of 10, 8th grade students studying at a public school. Semi-structured interview form has been used by the researchers as the data collection instrument. The questions related to six different socioscientific case scenarios created in the interview form are included. The data obtained has been analysed both by using the method of descriptive analysis and content analysis. According to the findings, it was determined that the students' views on socioscientific issues were at a medium level. Also it is determined that the students who have the social media observe the events occurring in their environment. As a result of this, they have higher ability about interpreting on socio-scientific issues, reasoning, deciding and critical thinking. Socioscientific case scenarios can be said to be effective not only to reveal students' views but also to encourage thinking about socioscientific issues and increase motivation and learning. Teachers are recommended to create learning environments through which socio-scientific scenarios in case students can express their ideas without hesitation.


ANAHTAR KELİMELER: sosyobilimsel konular, çevre eğitimi, sosyobilimsel durum senaryoları, nitel araştırma, ortaokul 8. sınıf öğrencileri


KEYWORDS: socioscientific issues, environmental education, socioscientific case scenarios, qualitative research, 8th grade middle school students


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education