GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


THE EFFECTS OF THE GROUP COUNSELING ON THE OBSESIVE COMPULSIVE SYMPTOMS LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS


Yrd. Doç. Dr. Seher BALCI ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ & Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, grupla psikolojik danışma uygulamasının üniversite öğrencilerinin Obsesif-Kompulsif belirti düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın deney ve kontrol gruplarında 18 öğrenci bulunmaktadır. Bu araştırmada kontrol gruplu ön-test ve son-test modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını saptamak amacı ile Mann Withney U testi ve Wilcoxon işaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı olarak yapılandırılan grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin Obsesif Kompulsif belirti düzeylerini azalttığı saptanmıştır. Grupla psikolojik danışma oturumlarına katılan öğrencilerin, danışma oturumlarına katılmayan öğrencilere göre daha düşük obsesif-kompulsif belirti düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin son-test puanları ön-test puanlarından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the influence practice of the group counseling on the levels of obsessive and compulsive symptoms of the university students. Experiment and control group of the study consists of nine students. Pre-test and post-test models were used in employed in this study. Maudsley Obsessive Compulsive Scale was applied to experiment and control groups as pre-test and pst-test. Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Ranks test were used to determine whether the difference between pre-test and post-test of experiment and conrol groups mean scores was significant. Group counseling based upon cognitive behavioral approach reduced the level of obsessive and compulsive symptoms of the students. The students taking part group counseling sessions displayed a lower level of obsessive and compulsive symptoms in comparison with those not attending these sessions. Post-test scores of the students in the experiment group were significantly lower than pre-test scores. Findings putforward.


ANAHTAR KELİMELER: Obsesyon, Kompulsiyon, Bilişsel –davranışçı yaklaşım


KEYWORDS: Obsession, Compulsion, Cognitive-Behavioral Approach

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education