Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları


Accountability Practies of School Counselors


Şerife IŞIK, Ersoy ÇARKIT & Abdullah Mücahit ASLAN


ÖZET
Bu çalışma, okul psikolojik danışmanlarının, kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programına ilişkin yapılan hesap verilebilirlik uygulamalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, okul psikolojik danışmanlarının hesap verilebilirlik uygulamaları ile ilgili veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Hesap Verilebilirlik Uygulamalarını Belirleme Anketi kullanılmıştır. Çalışmaya okullarda görevli olan 69’u kadın, 42’si erkek olmak üzere toplam 111 okul psikolojik danışmanı katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre okul psikolojik danışmanlarının çoğu hesap verilebilirlik uygulamalarına yer vermektedir. Bilgi toplamak için en çok bireysel görüşmeler kullanılmaktadır. Hesap verilebilirlik uygulamalarında en yaygın engelin, çok zaman alacağını düşünme olduğu ve engelleri aşmak için genellikle işbirliği yapıldığı sonucuna varılmıştır. Meslek örgütleri veya üniversite eğitim programlarından hesap verilebilirlik uygulamaları için en fazla beklenen şeyin hesap verilebilirlik uygulamaları ile ilgili eğitim olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the accountability practices implemented by school counselor in relation to the comprehensive guidance program. In the research, 'Accountability Applications Determination Questionnaire' developed by researchers was used to collect data about accountability applications of school counselor. 111 school psychological counselors, including 69 female and 42 male, participated in the study. According to the results of the research, most of the school counselors carry out accountability practices. The most common method for gathering information is individual interviews. It has also been found that the most common obstacle to accountability is the thought that it will take a lot of time and it is often cooperated to overcome these obstacles. It has been determined that the most expected thing for accountability applications from professional organizations or university education programs is education about accountability practices.


ANAHTAR KELİMELER: hesap verilebilirlik, program etkililiği, rehberlik hizmetleri


KEYWORDS: accountability, program effectiveness, guidance services


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education