SOSYAL ETKİLEŞİM ALANI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


THE ADAPDATION OF SOCIAL SPACE SCALE INTO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Arş. Gör. Salih BARDAKCI & Arş. Gör. Erkan ÇALIŞKAN


ÖZET
Araştırmanın amacı, Kreijns, Kirschner, Jochems ve Van Buuren (2004a) tarafından bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamlarında oluşan sosyal etkileşimin niteliğini belirlemek üzere geliştirilen Sosyal Etkileşim Alanı Ölçeğini Türk dili ve kültürüne uyarlamaktır. Özgün ölçek İngilizcedir ve iki alt boyutta 20 önerme içermektedir. Araştırma sürecinin başlangıcında, ölçek maddeleri her iki dilde yetkin yedi alan uzmanının görüşlerinden yararlanılarak Türkçeye çevrilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmaları Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde öğrenim görmekte olan ve iki dilde yetkin 29 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Ankara, Marmara, Gazi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 158 BÖTE bölümü öğrencisinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Etkileşim Alanı Ölçeği Türkçe Formu, özgün ölçeğe benzer biçimde iki alt boyut içermektedir. Bununla birlikte özgün ölçekte anlamlı yük değerleri gösteren üç madde Türkçe ölçekte dışarıda kalmaktadır. Türkçe ölçeğin geneline ilişkin Cronbanch alfa iç tutarlık katsayısı .87’dir.


ABSTRACT
The aim of this study is to adapt The Social Space Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments developed by Kreijns, Kirschner, Jochems and Van Buuren (2004a) to Turkish language and culture. The original scale is in English, includes two factors and 20 items. Firstly, the original scale was translated into Turkish, and experts’ critics were obtained. Afterwards, both the English and Turkish forms were administered to students (n=29) of Başkent University Faculty of Education Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department in a one-week interval in order to determine the equivalency of these two forms. The construct validity studies were carried out on 158 CEIT students attending to Ankara, Marmara, Gazi and Van Yüzüncü Yıl Universities. Results showed that the Turkish version has two factors and consisted of 17 items. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was also calculated as .87.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamı, BDOÖ, sosyal etkileşim alanı ölçeği


KEYWORDS: computer supported collaborative learning environments, CSCL, social space scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education