Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Tamamlanmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi (2006-2017)


The Content Analysis of Doctoral Dissertations Completed in the Field of Curriculum and Instruction (2006-2017)


Saadet Aylin YAĞAN & Zühal ÇUBUKÇU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanında tamamlanan doktora tezlerinin dağılımını ve tezlerde en sık karşılaşılan eksiklikleri saptamaktır. Araştırmada, betimsel yöntem benimsenmiş ve çalışma grubunu 324 doktora tezi oluşturmuştur. Tezler 2006-2017 yılları arasında tamamlanmış olma ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden erişime açık olma ölçütleri kullanılarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği dokuman inceleme, veri toplama aracı ise 31 maddelik bir kontrol listesidir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Doktora tezleri genellikle öğrenme ve öğretme konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Öğretme stil ve yaklaşımları, eleştirel düşünme, üst bilişsel beceriler, iş birliğine dayalı öğrenme, yapılandırmacılık gibi konu başlıkları sıkça seçilmektedir. Verilerin önemli kısmı yükseköğretim düzeyinde ve öğretmenlik meslek derslerinde toplanmıştır. Branş bazında en fazla çalışma yabancı dil alanında verilmiştir. En sık tercih edilen araştırma yöntemi karma araştırma ve en sık tercih edilen araştırma deseni taramadır. Veri toplama aracı olarak yalnızca ölçek/anketin kullanıldığı araştırmalar en büyük grubu oluşturmaktadır. Tezlerin ayrıntılı incelenmesiyle birlikte en fazla eksik gözlenen bölüm yöntem olmuştur. Yöntemi önem, problem durumu ve özet takip etmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the distribution of doctoral dissertations in the field of curriculum and instruction programs in Turkey, and to determine the most common shortcomings. In this study, descriptive method was adopted, and the study group consisted of 324 doctoral dissertations. Dissertations have been determined by using the criteria of being completed between 2006-2017 and being accessible from YOK National Dissertation Center. The data collection technique is document review, and the data collection tool is a 31-item checklist. Content analysis was used when analyzing data. Doctoral dissertations were generally focused on teaching and learning subjects. Topics such as teaching styles and approaches, critical thinking, metacognitive skills, collaborative learning and constructivism were frequently selected. A significant part of the data was collected at higher education level and in teaching vocational courses. Foreign language was the most frequent branch studied. The most preferred research method was mixed method and the most preferred research design was survey. The dissertations using only scale / questionnaire as data collection tool composed the largest group. With more detailed analysis of dissertations, the most deficient was found in method section. The method was followed by justification, background of the problem, and summary.


ANAHTAR KELİMELER: doktora eğitimi, doktora tezi, eğitim programları ve öğretim, lisansüstü eğitim


KEYWORDS: doctoral education, doctoral dissertation, curriculum and instruction, graduate education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education