KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ ÜNİTESİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ETKİN KAVRAMLAR


THE EFFECTIVE CONCEPTS ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY


PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN


ÖZET
Çalışmanın amacı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji ünitesinin temel kavramları ile bu ünitenin anlamlı öğrenilmesine temel oluşturan alt kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğrencilerin öğrenme başarılarındaki etkililiğini araştırmaktır. Bu amaçla, ünite ve ilişkili önceki üniteler arasında kavram ilişkilendirmeleri yapılmıştır. Çalışma, rastgele deney ve kontrol grubu olarak ayrılan elli iki 11. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, uygulanan kavram testi sonuçları ve alanyazın incelemelerinden belirlenen önbilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarını giderme amacıyla yalnızca deney grubuyla bir hazırlık dersi yapılmıştır. Hazırlık dersinin ardından, deney ve kontrol grupları aynı öğretmen tarafından aynı öğretimi almışlardır. Başarı testi ve görüşme sonuçları; deney grubunun kontrol grubuna kıyasla daha yüksek puanlar aldığını ve daha az sayıda kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the relationship between the basic concepts related to the unit of Chemical Reactions and Energy and the sub-concepts underlying for meaningful learning of the unit and to investigate the effectiveness of them on students’ learning achievements. For this purpose, the basic concepts of the unit were correlated with the concepts of previous units. The study involved fifty-two 11th grade students who were randomly assigned to the experimental and control groups. Before the instruction, a preparatory course was applied on only experimental group to remedy students’ the misconceptions and lack of pre-knowledge identified by the concept test results and the literature reviews. After the preparatory course, the experimental and control groups were taught by the same teacher with the same instruction. The achievement test and interviews results showed that the experimental group significantly had higher scores and fewer misconceptions than the control group.


ANAHTAR KELİMELER: kimyasal reaksiyonlar ve enerji, kavramlar, kavram yanılgısı, öğrenme başarısı


KEYWORDS: chemical reactions and energy, concepts, misconceptions, learning achievement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education