21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Tasarlanan Argümantasyon Destekli Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Modelinin Betimlenmesi


Describing The Argument Based Inquiry Teaching Model Designed For Gaining The 21st Century Skills


Tuğba ECEVİT & Fitnat KAPTAN


ÖZET
Bu çalışmada zihinsel esnekliğe sahip, olaylara farklı bakabilen, alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, aynı sonuca değişik yollarla ulaşabilen 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi için bir öğretim modelinin tasarlanması, uygulanması, bu modelin öğretmen adayları görüşleri ile betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde fen bilimleri öğretmenliği lisans programının “Fen Okuryazarlığı” seçmeli dersinde 38 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Karma yöntem desenlerinden “deneysel desen, nitel veri, içerik analizi” olarak dizayn edilen bu çalışmada 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik tasarlanan argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim modeli 14 hafta boyunca uygulanmıştır. Bu öğretim modeli üç aşamadan oluşmakta olup birinci aşama; sorgulayarak bilginin açığa çıkarıldığı büyük grup tartışması, ikinci aşama; argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı etkinliklerin tasarlandığı küçük grup tartışması ve üçüncü aşama; yapılan etkinliklerin sunulduğu ve doğruluğunun sorgulandığı büyük grup tartışmasıdır. Bu öğretim modelinin hangi aşamasının hangi becerilerin gelişmesine hizmet ettiği detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılan çalışmada öğretme-öğrenme süreçleri, öğretmen-öğrenci rolleri ve etkileşimlerini detaylı olarak betimlemek amacıyla uygulama sonrasında gönüllü 14 öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen kod ve kategoriler ile öğretme-öğrenme süreçleri, öğretmen-öğrenci rolleri ve etkileşimleri detaylı olarak betimlenmiştir. Sınıf içi etkileşimleri planlamak ve analiz etmek için analitik bir çerçeve sunulmuştur.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to design and implement a teaching model for the training of individuals with the 21st century skills and to describe this model with the opinions of pre-service science teachers. The study was conducted with 38 pre-service teachers in the fall semester of 2016-2017 academic years. In this study, mixed method design "experimental design, qualitative data, content analysis" was used. The argument based inquiry teaching model was applied for 14 weeks. This teaching model consists of three stages; the first stage; a large group discussion in which the information is revealed by questioning, the second stage; small group discussion in which argument based inquiry activities are designed and third stage; a large group discussion in which the activities are presented and their accuracy is questioned. It is explained in detail which stage of this instructional model serves to develop which skills. Semi-structured interviews were conducted with 14 pre-service teachers. Data were analyzed using the content analysis method. Teaching-learning processes, teacher-student roles and interactions are explained in detail through the codes and categories obtained from the views of pre-service teachers. An analytical framework is provided to plan and analyze classroom interactions.


ANAHTAR KELİMELER: 21. yüzyıl becerileri, argümantasyona dayalı öğrenme, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme, öğretmen adayı görüşleri


KEYWORDS: 21st century skills, argumentation based learning, inquiry based learning, teacher candidate opinions


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education