Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler


Relationships Between the Purpose of Aims of Social Network Sites Usage, Critical Thinking Tendencies and Media Literacy of Pre-Service Teachers


Hacer ULU & Özlem BAŞ


ÖZET
Günümüzde teknolojik imkânlar sayesinde bilginin hızla artışı ve yayılımı sonucunda bilginin kullanımı için sorgulanması ve yorumlanması gerekli hale gelmiştir. Özellikle bireylerin sosyal ağ sitelerini kullanım artışları sonucunda karşılaştıkları yoğun bilgiyi seçmeleri ve değerlendirmeleri eleştirel düşünme ve medya okuryazarlık becerilerinin gelişimini etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları, eleştirel düşünme eğilimleri ve medya okuryazarlıkları arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 208 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yordayıcı korelasyonel araştırma desenine dayalı olarak temellendirilen bu çalışmada sosyal ağ siteleri kullanım amacı, eleştirel düşünme eğilimi ve medya okuryazarlıkları arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerle ilgili hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sosyal ağ siteleri kullanım amacı ve eleştirel düşünme eğiliminin medya okuryazarlığı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan sosyal ağ siteleri kullanım amacının eleştirel düşünmeyi pozitif yönde fakat anlamlı etkilemediği tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
Nowadays, as a result of the rapid increase and dissemination of information thanks to technological opportunities, it has become necessary to question and interpret the information for its use. In particular, individuals' selection and evaluation of intensive information they encounter as a result of increases in aims of social network sites usage affect the development of critical thinking tendencies and media literacy skills. The aim of this study is to investigate the relationship between the pre-service teachers' aims of social network sites usage, critical thinking tendencies and media literacy. The participants of the study consisted of 208 pre-service teachers studying in various departments of a state university education faculty. In this study based on the predictive correlational research design, structural equation modeling was used to test hypotheses about the direct and indirect relationships between aims of social network sites usege, critical thinking tendencies and media literacy. According to the findings, it was found that the aims of social networking sites usage and critical thinking tendency had a positive and significant effect on media literacy. On the other hand, it has been determined that the use of social networking sites has a positive effect on critical thinking tendencies. According to the findings of the research, some suggestions were made.


ANAHTAR KELİMELER: sosyal ağ sitelerini kullanım amacı, eleştirel düşünme eğilimi, medya okuryazarlığı, yapısal eşitlik modellemesi, öğretmen adayı


KEYWORDS: aims of social network sites usage, critical thinking tendencies, media literacy, structural equation modeling, pre-service teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education