Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma


The Relationship between Academic Self-Efficacy and Academic Procrastination Tendency: A Study on Teacher Candidates


Feyza GÜN, Tuğba TURABİK & Gülsün ATANUR BASKAN


ÖZET
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimleri ile akademik özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 495 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği” ile “Akademik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimleri ile akademik özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Demografik değişkenlerden cinsiyetin akademik erteleme eğilimi üzerinde; okul türünün katılımcıların akademik özyeterlik düzeylerinde; bölümün ise hem akademik özyeterlik hem de akademik erteleme eğilimi üzerinde anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür. Ayrıca demografik değişkenler ile akademik özyeterliğin aday öğretmenlerin akademik erteleme eğilimlerinin anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuncunda akademik özyeterliğin, akademik erteleme eğiliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to investigate the relation between academic self-efficacy and academic procrastination tendency according to the perceptions of teacher candidates. The study, designed as a correlational research, has a total of 495 teacher candidates studying at state and foundation universities located in different states in Turkey. As data collection tools, the “Academic Self-Efficacy Scale” and the “Academic Procrastination Scale” were used. The findings were revealed that there is a significant, negative and moderate relationship between academic self-efficacy and academic procrastination tendency of teacher candidates. In addition, it has been found that while gender create significant differences on academic procrastination tendency, school type create significant differences on academic self-efficacy and department create significant differences on both academic self-efficacy and academic procrastination tendency. Moreover, it has been seen that demographic variables and academic self-efficacy of teacher candidates are statistically significant predictors of their academic procrastination tendencies. As the result of the study, it has been reached that academic self-efficacy is a significant predictor of academic procrastination tendency.


ANAHTAR KELİMELER: akademik özyeterlik, akademik erteleme eğilimi, öğretmen adayı


KEYWORDS: academic procrastination tendency, academic self-efficacy, teacher candidates


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education