ELEKTROLİZ VE PİL KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİSİ


THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING STRATEGY IN ELECTROLYSIS AND BATTERY SUBJECT TEACHING


Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU


ÖZET
ÖZET: Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar; düşünme becerisini, eleştirel düşünme becerisini, problem çözme becerisini, öğrenme gereksinimlerini belirlemeyi, öğrenmeyi öğrenebilmeyi, bilgiyi işlevsel hale getirmeyi ve ekip çalışmasını tetikleyen öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının öğrenci başarılarını artırdığını göstermektedir. Öğrencinin merkezde olduğu öğretim modellerinden biri de Probleme Dayalı Öğrenmedir(PDÖ). Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğrencilerinin Elektroliz ve Pil konusunu öğrenmelerine ve kimya dersine karşı tutumlarına PDÖ yaklaşımının etkisi incelenmiştir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada Bilimsel İşlem Beceri Testi, Elektrokimya Başarı Testi ve Kimya Tutum Ölçeği uygulanmıştır. PDÖ yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin kimya başarısı, geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin kimya başarılarından daha yüksek çıkmıştır. PDÖ yönteminin uygulandığı grubun kimyaya karşı tutum puanları, kontrol grubu öğrencilerinin tutum puanından daha yüksek olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
In recent years, studies that are conducted in Turkey and around the world about thinking skills, critical thinking skills, problem solving ability, determining the learning needs, learning how to learn, applying the learning, and collaborative learning support the idea that student-centered learning environments enhance students’ success in science classrooms. Problem-based learning (PBL) is one of the examples of student-centered learning environments. In this study, the effects of PBL on student teacher’s learning of Electrolysis and Battery subjects and their attitudes toward the chemistry courses were investigated in the Hacettepe University, Faculty of Education, Science Education Program. An experimental design was used in the research. The instruments used for data collection were Science Process Skills Test, Electrochemistry Achievement Test, and Chemistry Attitude Scale. PBL was used with the experimental group students and their chemistry achievement was found to be higher than the control group that was taught by traditional teaching methods. Also the experimental PBL group’s chemistry attitude scores were higher than that of the control group.


ANAHTAR KELİMELER: Elektroliz ve pil, kimya öğretimi, probleme dayalı öğrenme


KEYWORDS: Electrolysis and battery, chemistry education, problem based learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education