Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme


An Analysis on The Vocabulary of Learners of Turkish as A Foreign Language


Burak TÜFEKÇİOĞLU


ÖZET
Sözcük dağarcığı, dil öğretiminin başarısını belirleyen önemli faktörlerdendir ve dil öğretiminde, öğrenicilerin sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dil öğretiminin tarihsel süreci içerisinde sözcük öğretimine büyük önem verilmiş ve günümüzde de sözcük öğretimi konusunda modern yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Ancak dil öğretiminin dinamik yapısından dolayı sözcük öğretimi üzerine araştırmalar devam etmekte ve öğrenicilerin sözcük dağarcıkları üzerine çalışmaların çeşitlenmekte olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da B2 düzeyindeki Türkçe öğrenicilerinin günlük hayatlarında önem taşıdığı düşünülen hayvan, organ, ulaşım, giysi, aile, zaman, materyal ve yiyecek alanlarındaki sözcük dağarcıkları ve bu sözcük dağarcıklarının öğrenicilerin ana dili, yaş, cinsiyet ve eğitim durumları arasındaki ilişkileri konu edinilmiştir. Araştırma ilişkisel araştırma türündedir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Çukurova Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören, B2 kursunu tamamlamış 68 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Katılımcıların ilgili temalardaki sözcük dağarcıklarının tanıma ve tanımlama sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Yaş değişkeni ile katılımcıların hayvan, ulaşım ve zaman temalarındaki sözcüklerde zayıf ve pozitif yönlü korelasyonun bulunduğu, eğitim durumları ile yalnızca hayvan temasında lise ve yüksek lisans düzeyi katılımcılar arasında farkın olduğu, ana dili Arapça olanlarla farklı bir dil olanlar arasında zaman ve yiyecek sözcükleri arasında, cinsiyet değişkeniyle de ulaşım sözcükleri arasında farkın olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
Vocabulary is one of the significant factors determining the success of language teaching, and it is of great importance to improve learners’ vocabulary in language teaching. Therefore, teaching vocabulary has been a crucial issue in the historical process of language teaching, and modern methods and techniques have been developed today. However, due to the dynamic nature of language teaching, research on vocabulary teaching continues and it is seen that studies on the vocabulary of learners has become diversified. In this study, animal, body parts, transportation, clothing, family, time, things and food vocabulary which are considered to be important in the daily life of B2 level learners of Turkish language, and the relationship between these vocabularies and the native language, age, gender and educational background of the learners are discussed. This is a relational research. The sample of the study consisted of 68 participants who have completed B2 level course at Çukurova University TÖMER in 2017-2018 academic year. As a result of the study, a statistically significant difference is found between the numbers of recognition and definition of the participants in terms of vocabulary in the related themes. It has been seen that in terms of age, there is a weak and positive correlation between participants’ vocabulary in the themes of animal, transportation and time; in terms of education, there is a difference between high school and graduate level participants only in the animal theme.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sözcük dağarcığı, sözcük öğretimi


KEYWORDS: Teaching Turkish as a Foreign Language, Vocabulary, Teaching Vocabulary


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı