Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki


Relationship between Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession and Prospective Teachers’ Sense of Efficacy


Ergün RECEPOĞLU & Serpil RECEPOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretmen yılında Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören 521 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” ile “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile Öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon öğretmen özyeterliğinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen özyeterliğine ilişkin toplam varyansın % 17’sinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonları ile açıklandığı söylenebilir.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the relationship between prospective teachers’ motivation for teaching profession and prospective teachers’ sense of efficacy. This is a descriptive research in relational survey model. The participants of the study are 521 prospective teachers at Faculty of Education in Kastamonu University in the 2013-2014 academic years. As data collection instruments, “Teachers’ Sense of Efficacy Scale” and Teachers’ Motivation for Teaching Profession Scale” were used. Pearson product-moment correlation coefficients and multiple linear regression analysis were performed to analyze the data. When the research findings were evaluated, a significant and positive relationship was found between prospective teachers’ motivation for teaching profession and prospective teachers’ sense of efficacy at a moderate level. Prospective teachers’ motivation for teaching profession predicts prospective teachers’ sense of efficacy in a meaningful way. According to the research findings, it can be stated that prospective teachers’ motivation for teaching profession explains 17% of the total variance about prospective teachers’ sense of efficacy


ANAHTAR KELİMELER: özyeterlik, öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon, öğretmen adayı


KEYWORDS: sense of efficacy, motivation for teaching profession, prospective teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education