Sosyal Ağ Etkileşiminin Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi


The Effect of Social Network Interactions on Development of Organizational Intelligence


Nilay NEYİŞCİ & Şefika Şule ERÇETİN


ÖZET
Bu çalışma, örgütsel zekanın sosyal ağ faktörüyle ne derece ilişkili olduğunu saptamak ve sosyal ağların örgütsel zeka üzerindeki etki ve önemini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında, sosyal ağ kavramının varlığının örgütlerde ne derece hissedildiği ve örgütsel zekaya ne derece katkı sağladığını belirlemek amaçlanmıştır. Ankara ilinde bir ilkokulda gerçekleştirilen uygulamalar, 2014-2015 öğretim yılında, üç yönetici ve 29 öğretmenle “Çok Boyutlu Örgütsel Zeka Ölçeği” kullanılarak yapılmıştır. Ağ düzeneğinin ve ağ düzeneğindeki aktörlerin ilişkilerinin özelliklerini belirlemek amacıyla “Sosyal Ağ Ölçeği” kullanılmış ve sosyal ağ analizlerine okul mevcudunun tamamı olan 48 kişi dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda okulun zeka düzeyine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları, genel olarak çok yüksek ve yüksek düzeydedir. Bu durum örgütsel zekanın eylemsel boyutları için de geçerlidir. Katılımcılar, ağ konumu açısından yakınlıkları ve düğüm sayıları ile yoğun ve etkileşim düzeyi yüksek bir ağ görünümü göstermektedirler. Ağ dışında kalan ve etkileşimi bulunmayan herhangi bir düğüm gözlenmemektedir. Bu bağlamda yöneticilerin görüşlerinin, öğretmenlerin görüşlerine göre gerek ayrı ayrı eylemsel boyutlar gerekse toplam örgütsel zeka açısından daha olumlu olduğu göze çarpmaktadır. Sonuçlara göre sosyal ağ düzeneğindeki üyeler ve özellikle yöneticiler, ağ düzeneğinin yapısını, etkileşimlerin nasıl oluştuğunu ve ağdaki doğal liderin/liderlerin varlığını veya yokluğunu görebilmektedirler. Ağ düzeneklerinin belirlenmesi, iş ve bilgi akışının düzenlenmesi, kurum içerisinde üyelerin performans ve motivasyonlarını etkileyecek düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır.


ABSTRACT
This study was carried out to determine the social network and the effect and importance of social networks on organizational intelligence. It is aimed to determine the existence of social networks in organizations and their contributions to organizational intelligence. In 2014-2015 academic year, the survey was conducted by using “Multi-dimensional Organizational Intelligence Scale” with three school administrators and 29 teachers. In order to determine the characteristics of the network and the relationships of the actors in the network “Social Network Scale” was used and 48 participants were included in the analysis. As the result of the study, teachers' and administrators' perceptions of the school's intelligence are generally “very high level organizational intelligence” and “high level organizational intelligence”. This situation is also similar in the seven sub-dimensions of organizational intelligence. In terms of the proximity in the network location and number of nodes, participants demonstrated an intense interaction level. Administrators' opinions are more positive than teachers’ opinions both in terms of the sub-dimensions of organizational intelligence and overall organizational intelligence. Members of social networks, especially administrators are able to observe the structure and interactions of network and presence of natural leader. Investigating the social networks can contribute to regulating information flow and to increase the performance and motivations of the members.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal ağ, Sosyal ağ analizi, Örgütsel zeka, İlkokul yöneticisi, Öğretmen


KEYWORDS: Social network, Social network analysis, Organizational intelligence, Primary school administrator, Teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education