Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Kolektif Yeterlik ile İlişkisinin İncelenmesi


A Study on Examining the Relationship between Pre-Service Teachers’ Collective Efficacy and Science Teaching Efficacy Beliefs


Volkan ATASOY & Jale ÇAKIROĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, fen öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançları ile kolektif yeterliğin arasındaki ilişkiyi incelemektir. Özel öğretim yöntemleri dersinde kayıtlı dört öğretmen adayları ile bu çalışma yürütülmüştür. Bu katılımcılar, bir grup halinde çalışarak dersin gereklerini yerine getirmeye çalışmışlardır. Bir dönem boyunca, düzenli aralıklarla üç kez görüşme yapılarak veri toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, kolektif yeterlik kaynaklarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının iki boyutu olan fen öğretim yeterliği ile sonuç beklentisinin gelişmesinde önemli bir rolü olduğu saptanmıştır. Doğrudan yaşantı kaynağının katılımcılar tarafından sürekli vurgulanması dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, fen öğretmen eğitimcilerinin derslerini kolektif yeterlik geliştirmeye yönelik düzenlemesi önerilmektedir


ABSTRACT
This study investigated the relationship between collective efficacy and science teaching efficacy beliefs of pre-service teachers. The participants were four junior pre-service science teachers working in a group to fulfill the requirements of a science methods course. They were interviewed three times at regular intervals during one semester. The results revealed that the sources of collective efficacy played an important role in the development of personal science teaching efficacy and science teaching outcome expectancy of the group members. The participants most emphasized the effect of the positive influence of mastery experience. It is concluded that science teacher educators should consider collective efficacy when designing their courses to improve pre-service teachers’ science teaching efficacy beliefs.


ANAHTAR KELİMELER: kolektif yeterlik, öğretmen adayı, özel öğretim yöntemleri dersi, fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançları


KEYWORDS: collective efficacy, pre-service teacher, science methods course, science teaching efficacy beliefs


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education