Grafik Okuma ve Çizmede Yaşanılan Zorluklara İlişkin Öğrenci Görüşleri


Students' Views About Difficulties They are Experienced with in Graphic Reading and Drawing


SEVCAN KRANDA & MEHMET AKPINAR


ÖZET
Bu araştırmayla, 7. sınıf öğrencilerinin grafiklerle ilgili yaşadıkları zorlukları ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 38 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemden yararlanılmıştır. Öğrencilerin grafiklerle ilgili yaşadıkları zorlukları ortaya koymak amacıyla yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış mülakat formundan elde edilen verilerin analizinde ise NVIVO 0.9 programından yararlanılmıştır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin çoğunluğunun grafik sorularını okurken ve grafikleri çizerken zorlanmadıklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Grafik çizerken zorlandığını ifade eden öğrenciler ise bunun nedenini; grafikleri karışık bulmaları, verilere göre çizememeleri şeklinde açıklamışlardır. Grafik okurken zorluk yaşadıklarını belirten öğrencilerin görüşleri incelendiğindeyse, grafiklerin karmaşık, zor ve sıkıcı olduğunu belirttikleri görülmüştür. Ayrıca, öğrenciler grafik okuma ve çizmede kendilerini en fazla sütun grafiğinde başarılı görürken, en fazla zorlandıkları grafik türü olarak da çizgi grafiğini belirttikleri görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda çalışmaya yönelik bazı öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this research is to reveal the difficulties that 7th grade students hav experienced with graphics. The universe of the research is composed of the 7th grade students who are educated in Trabzon in 2016-2017 academic year. The sample is composed of 38 7th grade students. Qualitative method was used in the research. A semi-structured interview form was used to demonstrate the difficulties students have experienced with graphics. In the analysis of the data obtained from the semi-structured interview form, the NVIVO 0.9 program was used. According to the results of the study, It turned out that most of the students thought that they did not have difficulty in reading and drawing graphics. The students who expressed difficulty in drawing the graphic are the reasons why; they have found the graphics to be mixed and they can not draw graphics according to the given. It was seen that, once students' views of difficulty in reading the graphic were examined, they indicated that the graphics were complex, difficult and boring. Besides, while students see themselves as successful in column drawing and drawing, it was seen that they also indicated a line graph as the most difficult type of graphic. In the direction of these results obtained some suggestions for working were presented.


ANAHTAR KELİMELER: Grafik okuma, Grafik çizme, öğrenci görüşleri.


KEYWORDS: Graphic reading, Graphic drawing, Students’ views


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education