Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin Belirlenmesi


Determining of the Pre-Service Primary Teachers’ Level of the Respect of Differences


Aybüke BAŞTÜRK & Nevzat YİĞİT


ÖZET
Farklılıklara saygı özellikle temel eğitim öğretmenlerinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bu özelliklerin bir kısmı da hizmet öncesi eğitim döneminde şekillenmektedir. Bu çalışma, temel eğitim öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde yer alan temel eğitim bölümü öğrencilerinden 501 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma verileri 2016- 2017 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılında katılımcılardan Öksüz ve Güven (2012) tarafından geliştirilen “Farklılıklara Saygı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Analizler neticesinde temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının farklılıklara saygı toplam puanları arasında cinsiyete ilişkin kadın öğrenciler lehine anlamlı bir şekilde farklılaşırken, sınıf düzeyine göre bir farka ulaşılamamıştır. Ayrıca program bazında oluşan anlamlı farklılığın okul öncesi öğretmenliği programına devam etmekte olan öğrenciler lehine olduğu belirlenmiştir. Son olarak, farklılıklara saygı toplam puanları, sosyal demokrat veya kültürel çoğulcu katılımcılar lehine önemli ölçüde farklılık göstermektedir.


ABSTRACT
One of the most important characteristics that primary teachers should have is respect of differences. Some of these characteristics are shaped during the pre-service training period. The aim of this study is to investigate pre-service primary teachers’ level of respect of differences under the context of some variables. The research is implemented to 501 pre-service primary teachers from the primary education department in the education faculty of a state university located in the Eastern Black Sea Region. The research data were collected from participants in the spring semester 2016-2017 education year using the "Respect of Differences Scale" developed by Öksüz ve Güven (2012). As a result of analyzes, while the total scores of the pre-service primary teachers' respect of differences differs significantly in favor of female students, no difference according to the class level was found. It is also resulted that the respect of differences occurred within the programs is in favor of the students continuing to the pre-school teacher training program. Finally, the total scores of respect of differences differ significantly in favor of social democratic or cultural pluralist participants.


ANAHTAR KELİMELER: farklılıklara saygı, öğretmen adayı, temel eğitim


KEYWORDS: respect of differences, pre-service teacher, primary education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education